МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ОБЯВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ОТ КОНКРЕТНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ BG-RRP-2.006 „ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАТИВНИ МСП, ОТЛИЧЕНИ С ПЕЧАТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ“

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане първата процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели по Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации към Националния план за възстановяване и устойчивост.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет за периода 2018-2023 г. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.
ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Да се повиши иновативния потенциал на предприятията и да се създадат условия за растеж и развитие вследствие на повишаване на нивото на тяхната технологична готовност, разработването на нови технологии, последващо развитие на вече разработени технологии, внедряване на нови технологии и т.н.
ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 118 560 000.00 лв. като от тях 15 412 800.00 лв. са за невъзстановим ДДС.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ: Помощи за проекти, които са получили знак за качество „Печат за високи постижения“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, чл. 25а.
МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ: Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие не следва да надвишава 2 500 000 евро или 4 889 575 лв. на МСП за проект за научноизследователска и развойна дейност или проучване за осъществимост.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ: В зависимост от категорията на предприятието – Максимален интензитет на помощта за Микро, малки и средни предприятия 70 %

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Да са предприятия, чиито проекти са отличени с „Печат за високи постижения“ по програми “Хоризонт 2020” и “Хоризонт Европа” в периода от 2018 г. до 2023 г. вкл. (Seal of Excellence, SoE).
2) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
С оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за Ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, подкрепа по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели не могат да получават кандидати, които са:
Предприятия, които са получили финансиране по конкурсите на Европейския съвет за иновации за същия или преработен проект за иновационни дейности;
Предприятия, които са получили финансиране за изпълнение на дейностите в заложения проект или на част от дейностите в проекта от други финансови източници, например Национален иновационен фонд.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност като допустимите дейности следва да водят до постигане на целта на настоящата процедура при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.
1) Да водят до постигане целта на процедурата.
2) Да са определени като допустими според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, с изключение на дейностите, които излизат извън обхвата на действията за експериментално развитие. Категориите, максималните размери и методите на изчисление на допустимите разходи на подпомагания проект за научноизследователска и развойна дейност или на проучването за осъществимост са тези, определени като допустими според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“.
3) Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.
4) Да се изпълняват само на територията на Република България.

5) Дейностите следва да подкрепят съзряването и/или утвърждаването (валидиране) на новата технология от лабораторията до средата, в която да се прилага (прототипиране, формулиране, моделиране, потребителско тестване и други тестове за утвърждаване), както и проучвания и разработване на устойчиви казуси от бизнеса и бизнес модели насочени към комерсиализация, така че да се подпомогне съзряването на технологията и/или бизнес идеята и така да я превърне в готова за пазарна реализация.

6) По-конкретно допустимите дейности:
а) могат да включват в зависимост от нивото на зрялост на технологията, подходяща комбинация от изследвания, технологично развитие и дейности по валидиране, за да се повиши зрелостта на технологията;
б) могат да са насочени към готовността на пазара за комерсиализация и внедряване (проучване на пазара, бизнес казуси, перспективи за растеж, защита на интелектуална собственост, т.н.) и други важни аспекти на регулиране, сертифициране и стандартизация.
в) могат да включват дейности за комуникация и разпространение с цел максимизиране на въздействието от технологичната разработка: в случай, че проектното предложение бъде одобрено за финансиране, в 6 месечен срок от подписване на договор е необходимо е да се представи разработен план за преход на технологията от разработката до пазара (tech-to-market transition plan), както и подробен план за разпространение и експлоатация, включително съдържащ „комуникационни дейности“.
Съгласно чл.1, пар.5 буква в) от Регламент 651/2014 бенефициентите могат да се възползват от резултатите от научноизследователска дейност и иновации в други държави членки.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 1. Преки разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, произтичащи от националното законодателство) на персонал назначен на трудов договор – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите по проекта;
  Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база, като кандидатите следва да представят информация във Формуляра за кандидатстване за броя на предвидените месеци на заетост на всяко лице, наето от кандидата, през които лицето ще бъде заето с дейностите по проекта.
 1. Други преки разходи, в т.ч. разходи за закупуване на стоки и услуги, пътни разходи, в т.ч.:
  2.1. Разходи за закупуване на оборудване и инструменти за целите на проекта, представляващи дълготраен материален актив (ДМА)
  2.2. Разходи за амортизация на налично собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
  Разходите за амортизация на активите се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО;
  2.3. Разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;
  2.4. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни разходи и разходи за медицинска застраховки застраховка за времето на командировката в чужбина) в страната и чужбина, свързани дейностите по проекта, в съответствие с Наредбата за командировките в страната и с Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.
  2.5. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА).
  2.6. Преки разходи за подизпълнитeли, отговарящи на условията за допустимост на разходите, посочени в т. 14.1, когато тези разходи се отнасят до част от дейност по проекта. Задачите, които ще се изпълняват от подизпълнители и разходите за тях трябва да са заложени в Анекси 1 и 2 на проектното предложение;
 1. Разходи за предоставяне на сертификат за финансово становище.
  Разходите за сертификат за финансово становище са приложими в случаите, когато сумата на искането за плащане е равна или по-голяма от 325 000 евро, в съответствие с чл. 36, т. 5 от Регламент (EС) 2021/695; чл.203 от Регламент (ЕС) 2018/1046.
  В случаите, когато е приложимо, сертификат за финансово становище на финансовата документация по проекта, извършен от регистриран одитор, следва да бъде приложен към всяко искане за плащане чиято стойност е равна или по-голяма от 325 000 евро, и задължително се представя с финален отчет. В случаите, когато такъв сертификат не е представен към исканията за междинно плащане, периодът на сертификата представен с финален отчет следва да обхваща целия период на проекта. Одиторът проверява дали декларираните от бенефициента разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с условията на Договора за финансиране.
 2. Други разходи: Разходи за разпространение и защита на резултатите, за преводи, публикации, обучения, сертификати, финансови гаранции.
 3. Непреки разходи – 25% от преките допустими разходи, с изключение на преките разходи за подизпълнители и всякакви единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи. Непреките разходи следва да бъдат отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки по проекта или в отделна счетоводна система.

ПРИЛОЖИМИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:
По настоящата процедура следва да е налице съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция със следните принципи:
1) Предложенията за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
2) Предложенията за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.
ВАЖНО: Спазването на заложените в предложението принципи ще се проследява, както следва:

 • За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа „ненанасяне на значителни вреди“ при подаване на предложението кандидатите декларират посоченото обстоятелство в Декларацията при кандидатстване (Приложение 2), както и задължително представят информация за съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. „Допълнителна информация, необходима за оценка на предложението за изпълнение на инвестиция“ на Формуляра за кандидатстване. Допълнително, в края на изпълнението на инвестицията крайните получатели ще подлежат на контрол, който да удостовери спазването на изискванията на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C 58/01).
 • За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички, от крайните получатели ще се изисква да бъде предоставена информация в рамките на финалния отчет.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТА:
При процедури на директно предоставяне по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 на ПМС № 114 от 8 юни 2022 г. средствата се предоставят на конкретни крайни получатели, получили висока оценка „над праговете“ от Европейската комисия, но не получили европейско финансиране или на крайни получатели, определени в чл. 22 от ПМС № 114 от 8 юни 2022 г.
Съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършват от Оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване (СНД). Всички предложения за изпълнение на инвестиция, подадени в срок, се проверяват в съответствие с Критериите и за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиция по процедурата. Приоритетно ще се финансират проекти в областта на зелените и цифровите технологии. Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии или изменение на критериите по време на провеждането на процедурата по проверка на съответствието на постъпилите предложения за изпълнение на инвестиция с изключение на случаите по чл. 5, ал. 6 от ПМС 114/2022 г.
1) Административно съответствие на кандидата и проектното предложение.
2) Допустимост на кандидата и проектното предложение.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Сертификат „Печат за високи постижения“ на Европейската комисия в периода 2018-2022 г., заедно с дигитално подписан проект;
 2. Оценката, направена от експертите по процедурата на ЕК по „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ (Evaluation Summary Report);
 3. Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция – попълнено по образец;
 4. Декларация при кандидатстване;
 5. Декларация за държавни/минимални помощи и свързаните с нея приложения; (вкл. Приложение „Изисквания, свързани с правилата за „Помощи за проекти, които са получили знак за качество „Печат за високи постижения““ съгласно чл. 25а от Регламент (ЕС) № 651/2014“ и Приложение);
 6. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Проектът на Покана за участие, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 02.12.2022 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ – https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

_____________________________________________________________________

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД

моб. 0887 787 446 e-mail: valeri@pconsulting.bg  , office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“

още Новини