Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви за обществено обсъждане Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

Министерство на регионалното развитие и растежа обяви за обществено обсъждане процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели към Националния план за възстановяване и устойчивост.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки; Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки на сградите; Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд; Намаляване на разходите за енергопотребление чрез предоставяне на средства на микро/малки, средни и големи предприятия.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Да се понижи годишното потребление на първична енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, Достигане на клас на енергопотребление „А“ за всяка сграда, обект на интервенция и по изключение клас „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки, Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 235 200 000.00 лв.

Общият размер на средствата по Компоненти са разпределени, както следва:

Компоненти (по видове предприятия)Общ размер на финансовите средства, в лева
Компонент 1 Микро/малки предприятия 58 800 000,00
Компонент 2 Средни предприятия 82 320 000,00  
Компонент 3 Големи предприятия 94 080 000,00

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ:

Режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“  

или

„Минимална помощ“ (de minimis).

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие: 100 000 лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:

Микро предприятие: 300 000 лева

Малко предприятие: 500 000 лева

Средно предприятие: 750 000 лева

Голямо предприятие: 2 500 000 лева

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:

Режим „Минимална помощ“ (de minimis):

  Категория на предприятието  Максимален интензитет на помощта
Микро, малки, средни и големи предприятиядо 391 166.00 лв. (до установените прагове за последните 3 финансови години)

Режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

  Категория на предприятието  Максимален интензитет на помощта
Микро предприятия35% от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2) 45% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)
Малки предприятия35% от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2) 45% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)
може да се увeличи с 20 процентни пункта
Средни предприятия35% от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2) 45% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)
може да се увeличи с 10 процентни пункта
Големи предприятия35% от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2) 45% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Да са големи предприятия – които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

По процедурата са допустими дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление  на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в сградите да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.

В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на Кандидата!

Предвиденото в предложението изграждане на съоръжения за производство на енергия от ВИ в сградата (или в близост до сградата) е само за осигуряване на енергия от ВИ за собствено потребление, с цел осигуряване на енергията от ВИ на сградата за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление. Произведената енергия от ВИ от това съоръжение за производство на енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на енергийно обследване е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

На етапа на кандидатстване към Предложението за изпълнение на инвестицията кандидатът следва да представи:

  1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението;
  2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в предложението;

На етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи:

1) Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка и обобщена КСС по окрупнени показатели;
2) Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

или

3) Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

4) Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1) Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТА:

1) Административна допустимост
2) Оценка на качеството – максимален брой точки 120, от които:
Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – Y, kWh/год (средна стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция) – 30 точки;
Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – 30 точки.
Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г – 20 точки.
Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на кв.м РЗП обновена публична инфраструктура към броя на сградите с подобрена публична инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради – 15 точки.
Ниво на енергопотребление по първична енергия след прилагане на енергоспестяващите мерки (ЕСМ), съгласно скалата на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради – 25 точки.

Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички проекти по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД

моб. 0887 787 446 e-mail: valeri@pconsulting.bg  , office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“

още Новини