Развитие на човешките ресурси

Подкрепата от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. е насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото.

Областите на въздействие по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. са:

„Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ – насочена към преодоляване на предизвикателствата, свързани с пазара на труда, заетостта, качеството на работните места и пригодността на предприятията и работната сила към променящите се изисквания към уменията и условията на труд.

„Социално включване и равни възможности“ – насочена към насърчаване на социалното включване, повишаване качеството на живот, интегрирани мерки и подходи, насочени към възрастните лица и лицата с увреждания, както и тези със специални потребности и други уязвими групи, вкл. и деца, както и към активно приобщаване и равни възможности за по-добрата пригодност за работа.

„Насърчаване на младежката заетост“ – насочена към преодоляване на предизвикателствата пред включването на младите хора на пазара на труда и улесняване на прехода от образование към заетост.