Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021 – 2027 г. отговаря на стратегическите потребности и приоритети на България за ускорено икономическо развитие чрез инвестиции в развитието на научните изследвания, научната инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия и бързото навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото.

Програмата ще се изпълнява от Управляващ орган (УО) в лицето на ГД ЕФК на Министерството на иновациите и растежа и 2 междинни звена – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) и Министерство на електронното управление (МЕУ).

Основните приоритети на Програмата са два – „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

Приоритет „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“. Фокусът на действията е върху укрепване на капацитета на научните организации и висшите училища; засилване на сътрудничеството им с индустрията; скъсяване на пътя от научните изследвания до иновациите; внедряване, трансфер на технологии и знания и тяхната пазарна реализация, създаване на условия за интернационализация и повишаване дела на заетите с НИРД в публичния и частния сектор, създаване и споделяне на данни за целите на научни изследвания и иновациите, преодоляване на регионалните дисбаланси чрез подпомагане на бизнеса от по –слабо развитите региони за улеснен достъп до НИРД.

Специфични цели са:
• Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии (ЕФРР)
• Развитие на уменията за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество (ЕФРР)

Приоритет „Цифрова трансформация на публичния сектор“. Създаваните в публичния, частния, научния и неправителствения сектор данни се затвърждават като ключов капитал за развитието на обществото. Те се превръщат в гръбнака на парадигмата за управление и икономика, базирани на данни, и като основа за взимането на информирани решения във всяка една сфера на обществения живот. Данните са неизменна част както от научните изследвания, така и от създаването на иновативни услуги и продукти, които насърчават допълнителни инвестиции, създават работни места, повишават качеството на живот, подпомагат опазването на околната среда и повишават ресурсната ефективност.

Специфична цел е:
• Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи (ЕФРР)