Програма за развитие на селските райони

Проектът на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за програмен период 2023 – 2027 г. е насочен към подкрепа за устойчивото развитие на земеделието, ще допринесе за подобряването на селскостопанските доходи, ще подпомогне подобряването на конкурентоспособността и устойчивост на климата и пазарните рискове на фермите и ефективността на управлението.
• Въвеждат се стимули за младите земеделски стопани, с цел подобряване на техния професионален потенциал и увеличаване броя на младите фермери в земеделския сектор.
• Предвиден е значителен принос към опазването на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез насърчаване на инвестиции насочени към компонентите на околната среда.
Стратегическият план е структуриран около изведените девет специфични цели, включително междусекторната цел на Съюза.
• разработени са интервенции за директно подпомагане на земеделските стопани, включително обвързано с производството, подпомагане и еко-схеми, насочени към опазване на компонентите на околната среда.
• насочена е подкрепа чрез специални правила за секторите „Пчеларство“, „Мляко и млечни продукти― и Лозаро–винарски сектор, за осъществяване на инвестиционни и неинвестиционни дейности.
• специално внимание е обърнато на дейностите, които ще допринесат за цялостната устойчивост на селскостопанския сектор, включително чрез повишаване степента на организираност, привличане на нови и млади земеделски стопани и на дейности, които ще допринесат за справяне на климатичните изменения, тъй като последните имат непосредствено влияние върху сектора.
• за задоволяване на продоволствената криза и за повишаване качеството на храната са предвидени схеми за качество и за подобряване на връзката между производителя и крайния потребител, чрез повишаване на доставката на храни чрез къси вериги. Приоритет ще бъде високото качество на храната и нейната стойност подобряване на храненето и хуманното отношение към животните.
• ще бъде подкрепено развитието на иновациите в селското стопанство и селските райони и разпространението на научни решения и иновативни, включително цифрови. Връзките между науката и практиката в системата на знанието ще бъдат засилени от подкрепата за иновации в земеделието. Дейностите, свързани с подготовката на сектора за зелена и цифрова икономика, ще бъдат от особено значение.
• предвидена е и подкрепа за модернизация за земеделските стопанства, чрез инвестиционни дейности, като отново е обърнато внимание на екологични и зелени инвестиции.
• подкрепа за развитието на инфраструктурата на селските райони, за да ги направи привлекателно място за живот и работа с цел подобряване на социалното сближаване, повишаване на работните места, подобряване на качеството на живот.
Насърчаването на тези дейности ще създаде в дългосрочен план възможността за запазване на основите за развитие на селското стопанство и поддържане на качеството на живот в селските райони.