РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ – ПРОДУКТОВИ ИЛИ ИНОВАЦИИ В БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ

По информация от Министерството на иновациите и растежа през месец февруари 2023 г. ще бъде обявена за обществено обсъждане процедура „Разработване на иновации“ по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП). През месец Март 2023 г. същата ще бъде отворена за кандидатстване, което ще продължи до месец Септември 2023 г.

Мярката е насочена към микро-, малки, средни и големи предприятия. Големите предприятия, включително такива с до 3000 души персонал, са допустими за подкрепа единствено в сътрудничество с малки и средни предприятия.
Максималният интензитет на помощта (т.е. делът от сумата на проекта, която ще се изплаща) е от 25% до 60% в зависимост от категорията на предприятието, мястото на изпълнение на проекта и др.

Целта е да се предостави фокусирана подкрепа на български предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027). Тематичните области по ИСИС са „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, която да се отнася към производство на стоки и предоставяне на услуги. Ще се подкрепят дейности за извършване на изследвания, измервания, изпитвания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработваната иновация. Допустими по процедурата ще са и дейности по защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

За процедурата ще можете да намерите пълна информация в раздел Програми, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП).

За повече информация, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

още Новини