energy renovation buildings2023pcnosulting-bg

Процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена за Структурата за наблюдение и докладване на средствата (СНД) по Механизма за възстановяване и устойчивост, отправя покана до всички кандидати по процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.

Крайният срок за подаване на предложения е 15.06.2023 г., 17:30 часа.

ВАЖНО:

 • Наличният финансов ресурс по процедурата е разпределен на база вида на предприятията по категории – МИКРО-/МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, както и на следните компоненти:
  Компонент 1 – ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, и
  Компонент 2 – ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“.
 • Кандидат по настоящата процедурата може да подаде само 1 (едно) предложение за изпълнение на инвестиция за сграда/и от обхвата на един от компонентите.
 • В едно предложение за изпълнение на инвестиция могат да бъдат включени до 3 (три) сгради, които са собственост на съответния кандидат или са с учредено право на строеж на кандидата.
 • Предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не може да се подаде за сграда/и, която/които се ползва/т от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Допустими са интервенции в действащи/ използвани към момента на кандидатстване сгради в сферата на производството, търговията и услугите.
 • Предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата), с цел изготвяне на реалистични обследвания за енергийна ефективност.
 • В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на сградата с енергията от ВИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др. Произведената енергия от това съоръжение за производство на енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на кандидата.
 • Не са допустими дейности и не са допустими разходите за тях за изпълнение на енергоспестяващи мерки и мерки за внедряване на ВИ, с които се постига намаляване на енергопотреблението на индустриалните процеси в производството и обслужващите ги енергийни системи, и на технологично оборудване в промишлената система, към която принадлежи производствената сграда, обект на интервенция.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки; Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите; Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд; Намаляване на разходите за енергопотребление и Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Да бъдат обновени 250 броя сгради; да бъдат постигнати минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда при спазването на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852); да се осигури по-добър микроклимат за работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, като и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. Всичко това ще допринесе за изпълнение на целите на дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. – към 2030 г.

ВАЖНО:

 • За целите на отчитането на постигнатите резултати по настоящата процедура е необходимо след приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, крайният получател на средства да изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл. 44 ал. 1 от ЗЕЕ – за сградите от компонент 2 или лица от регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ – за сградите от компонент 1) (съгласно образците в Приложение П), която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в подаденото на етапа на кандидатстване предложение по процедурата!
 • Независимата експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, нужна за целите на отчитането на постигнатите резултати по настоящата процедура, не отменя задълженията на крайния получател да изпълни законовите изисквания за издаване на нов сертификат не по-рано от една календарна година след изпълнението на енергоспестяващи мерки, съгласно действащото законодателство.(за сградите от компонент 2).

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА по Компоненти са разпределени, както следва:
Компонент 1 Сгради на предприятия в сферата на производството (33%)

Микро-/малки предприятия (25%) 19 404 000,00 лева
Средни предприятия (35%) 27 165 600,00 лева
Големи предприятия (40%) 31 046 400,00 лева

Компонент 2 Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите (67%)

Микро-/малки предприятия (25%)  39 396 000,00 лева
Средни предприятия (35%)  55 154 400,00 лева
Големи предприятия (40%)  63 033 600,00 лева

Предприятията, които ще получат финансиране ще бъдат определени чрез конкурентен подбор, с цел постигане на равен достъп до ресурса и стимулиране развитието на по-екологосъобразен бизнес.
В случай, че на ниво отделни категории предприятия (микро-, малки, средни и големи) или на ниво отделни компоненти (сгради на предприятия в сферата на производството и сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите) не бъдат подадени достатъчен брой ПИИ или не бъдат одобрени ПИИ за размера на предвидените средства, СНД си запазва правото да направи преразпределение на ресурса за финансиране на одобрени резервни ПИИ по другите категории предприятия и компоненти по процедурата, до достигане на наличния финансов ресурс по процедурата.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ:

Категория предприятие Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева
Микропредприятия – min размер БФП 35 000,00 лева –  max размер БФП 100 000,00 лева
Малки предприятия – min размер БФП 35 000,00лева –  max размер БФП 300 000,00 лева
Средни предприятия – min размер БФП 100 000,00 лева – max размер БФП 500 000,00 лева
Големи предприятия – min размер БФП 100 000,00 лева – max размер БФП  1 500 000,00 лева

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ:
Режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ или „Минимална помощ“ (de minimis).

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ: Режим „Минимална помощ“ (de minimis)

Максимален интензитет на помощта от допустимите разходи – Микро, малки, средни и големи предприятия 65%

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ: Режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

Максимален интензитет на помощта – Микро, малки, средни и големи предприятия 35% от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта – Микро, малки, средни и големи предприятия 45% от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)
Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20% пункта за малки предприятия
и с 10% пункта за средни предприятия.

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Или да са големи предприятия – които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микропредприятие – Нетни приходи от продажби ≥ 70 000 лева
Малко предприятие – Нетни приходи от продажби≥ 150 000 лева
Средно предприятие – Нетни приходи от продажби ≥ 650 000 лева
Голямо предприятие – Нетни приходи от продажби≥ 3 500 000 лева

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 • за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Докладът за резултатите от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на обследване за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

ВАЖНО:
Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

ВАЖНО:
За сгради на ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ( Компонент 1) следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, съгласно чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.
– процентът на енергийни спестявания се изчислява от Доклада за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ;
– за сградите на предприятия в сферата на производството, които попадат в обхвата на Компонент 1, не се изисква постигане на клас на енергопотребление не подлежат на задължително обследване и сертифициране;
– ще бъдат подкрепени само производствени сгради, за които избраният за изпълнение пакет от енергоспестяващи мерки ще осигури най-малко 30 % спестяване на първична енергия спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда.

ВАЖНО:
За сгради на ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“ по Компонент 2:
– следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, определени в Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.;
– процентът на енергийни спестявания се изчислява от сертификата за енергийни характеристики на сградата, съставен след извършено обследване за енергийна ефективност, съгласно Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г., на база годишен разход на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние и годишен разход на първична невъзобновяема енергия след въвеждане на енергоспестяващите мерки от избрания пакет;
– Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.;
– сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.) и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
– след изпълнение на предвидените в изготвеното обследване за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки (ЕСМ), се изисква постигане на клас на енергопотребление „В” и минимум 30% спестяване на първична енергия.

На етапа на кандидатстване към Предложението за изпълнение на инвестицията кандидатът следва да представи:
1. Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1)
ИЛИ
доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на действащата към момента на кандидатстване Наредба по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2), за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.
За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства по Компонент 2 трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба №РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.).
и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
2. КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.
3. Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,
или
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;
или
Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.
В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

ВАЖНО:
При изпълнение на енергоспестяващите мерки, които са препоръчани в изготвените обследвания за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и са финансирани по процедурата със средства от МВУ, крайният получател следва да изготви инвестиционен проект за изпълнението им съгласно ЗУТ (ако е приложимо).

ВАЖНО:
Всички предложения за изпълнение на инвестиция, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на ВЕИ, трябва да отговарят и на изискванията на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и на подзаконовата нормативна уредба за тяхното прилагане.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация – разходите за изготвянето им са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г. включително (важи както за ПИИ в режим de minimis, така и за ПИИ в режим съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО);
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Всички разходи, извършени от крайните получатели след 30.06.2026 г. по неприключили ПИИ не се изплащат от СНД и следва да се реализират за сметка на крайните получатели.

ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ:

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Задължение на кандидата е да провери дали предложеният инвестиционен проект подлежи на оценка на въздействието върху околната среда съгласно чл. 81 от Закона за опазване на околната среда, като се обърне към съответните компетентни органи съгласно чл. 94 от Закона за опазване на околната среда за преценка на необходимостта от ОВОС. В случай на необходимост от ОВОС, последната се изготвя и се прилага при кандидатстване с ПИИ. Задължение на крайния получател е да провери и дали предложеният инвестиционен проект подлежи на оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони, като се обърне към съответните компетентни органи по реда на чл. 7 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В случай на необходимост от оценка за съвместимост, последната се изготвя и се прилага при кандидатстване с ПИИ.

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Принципите на равните възможности и недискриминация следва да бъдат спазвани при подготовката и изпълнението на всички проекти, финансирани със средства от МВУ.

ПРИНЦИПА ЗА „НЕНАНАСЯНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДИ“

В съответствие с Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост и съответно, за да е налице спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, всички предвидени инвестиции от кандидатите (крайните получатели) по процедурата, следва да не водят до значителни вреди за всяка една от шестте екологични цели.

 • Смекчаване на изменението на климата;
 • Адаптиране към изменението на климата;
 • Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
 • Преход към кръгова икономика;
 • Предотвратяване и контрол на замърсяването;
 • Защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми.

На етапа на кандидатстване за всяко ПИИ се извършва самооценка на мерките по отношение на принципите на „DNSH“ като се попълва и подава към формуляра за кандидатстване Приложение Д: „Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ (DNSH)“ по отношение на шестте екологични цели.
На етап изпълнение на ПИИ следва да се спазва следното:
– Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, преди започване на строително-монтажни дейности възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци.
– Инвестиционните проекти за изпълнение на енергийното обновяване на сгради следва да гарантират спазването на нормативните изисквания относно влагане на материали и компоненти, които не застрашават живота и здравето на хората и не увреждат околната среда.
– В процеса на изпълнение на строително-монтажните дейности крайният получател контролира спазването на мерките за намаляване на шума, праха и емисиите на замърсители. Указания за това следва да бъдат дадени в „План за безопасност и здраве“, който е задължителна част от всеки инвестиционен проект.
– Крайният получател следва да гарантира, че няма да бъдат нанесени значителни вреди на доброто състояние и устойчивостта на екосистемите; или инвестицията няма да доведе до влошаване природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително тези от интерес за Съюза, на база становище на съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА:

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026г. включително.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА:

Оценката и класирането на ПИИ се извършва от оценителна комисия на ЕДИН ЕТАП – Административна допустимост и Оценка на качеството.

Оценката на качеството е с максимален брой точки 100, от които:

1. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на кв.м РЗП обновена инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради максимум 25 точки за > 1250 кв. м РЗП
2. Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год. максимум 25 точки за > 50%
3. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тон CO2 екв. максимум 25 точки за > 125 т CO2 екв.
4. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год. (лева за 1 kWh годишна спестена енергия) максимум 25 точки за ≤ 3,00 лв./kWh/год.

Предложения, получили минимум 55 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички проекти по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg , office@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“