Приключила процедура: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок за кандидатстване:

24 август 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

200 000 000 лева/102 258 376,24евро

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във всеки от секторите, както следва:

Сектор съгласно КИД-2008 Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 400 000
Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 72 500 000
Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 1 100 000
Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 2 800 000
Сектор F СТРОИТЕЛСТВО 21 300 000
Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 34 600 000
Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 11 400 000
Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 13 500 000
Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 9 600 000
Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1 300 000
Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 5 300 000
Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 11 100 000
Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ 1 100 000
Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 9 500 000
Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 3 000 000
Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 500 000

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

3) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

5) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.
    За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

Размер на безвъзмездната помощ за един проект:

Минимален размер 30 000 лева – максимален размер 150 000 лева.

В допълнение, безвъзмездната финансова помощ може да бъде в максимален размер на 5 % от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при ЕТ в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

Максимален % на съфинансиране: 

100%

още Новини