ПРИКЛЮЧИЛА ПРОЦЕДУРА: BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 173 000 000 лева/88 453 495,45 евро

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с персонал до 50 служители.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, ако извършват дейност във всички икономически сектори с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

5) Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

6) Кандидати, които са регистрирали спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:

  • – за суровини, материали и консумативи;
  • – за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • – за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Размер на безвъзмездната помощ за един проект:

Минимален размер 3 000 лева – максимален размер 10 000 лева.

Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби за 2019 г.

Максимален % на съфинансиране: 100%

още Новини