Обществено обсъждане процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Да предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).
Пет тематични области, в които България разполага с конкурентно предимство и капацитет за интелигентна специализация и следва да насочи своите усилия към тяхното ускорено развитие.
– Тематична област “Информатика и ИКТ”;
– Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
– Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
– Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
– Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Да нарасне дела на предприятията, които внедряват продуктови или иновационни процеси в тематичните области на ИСИС 2021-2027, в резултат на което ще се повиши иновационният им капацитет и конкурентоспособност. В края на изпълнението на проекта следва да е налице внедрена в предприятието продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 293 374 500 лв., от които:
– Региони в преход (Югозападен регион (ЮЗР)) – 29 337 450 лв.
– По-слабо развити региони ( Северозападен регион (СЗР), Северен централен регион (СЦР), Североизточен регион (СИР), Югоизточен регион (ЮИР) и Южен централен регион (ЮЦР)) – 264 037 050 лв.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ:
По ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен) в зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект кандидатите следва да изберат само ЕДИН от приложимите два режими на държавна/минимална помощ по Елемент А:
1) „Регионална инвестиционна помощ“, ИЛИ
2) „Минимална помощ“ (de minimis).
По ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен) приложимите режими на помощ са:
1) „Помощи за иновации в полза на МСП“, допустим САМО за микро-, малки и средни предприятия, ИЛИ
2) „Минимална помощ“ (de minimis), допустим САМО за малки дружества със средна пазарна капитализация.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

Микропредприятия: 200 000 лева

Малки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:
Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“): от 20% до 45 % в зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на дейностите.

Процент на съфинансиране при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“ и/или по Елемент Б „Услуги“): 45% за всички категории предприятия и независимо от мястото на изпълнение на дейностите.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
3) Микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps).
4) Реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:
Микро предприятие ≥ 100 000 лева
Малко предприятие ≥ 300 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лева

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:
1) Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.
По процедурата няма да се приемат за иновации:
• рутинни промени и модернизации;
• обикновена подмяна или разширение на наличните ДМА и ДНА;
• внедряване на продукти, които включват само малки естетически промени без наличието на стойностна промяна на предлаганата стока или услуга;
• приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не водят до съществени отлики от предишни продукти;
• концепция, прототип или модел на продукт, който все още не съществува;
• продукти на фирмите за творчески и професионални услуги, изготвени за определени клиенти, като отчети, книги или филми, и др. под.;
• дейности по търговия на дребно, търговия на едро, транспорт и съхранение, насочени към разширяване на обхвата на продуктите, предлагани на клиентите;
• преустановяване на използването на бизнес процес, преустановяване на възлагането на бизнес процес или изтегляне на продукт от пазара;
• промяна, породена от изменението на външно определени цени;
• определяне на нова корпоративна или управленска стратегия.

2) Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:
1. Тематична област „Информатика и ИКТ“;
2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”;
3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“;
4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“;
5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.
3) В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:
– създаване на нов стопански обект;
– увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;
– диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент ;
– основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект .
ВАЖНО: Кандидати, които са „малки дружества със средна пазарна капитализация“, И проектът се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А „Инвестиции“), И са с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2), е допустимо да изпълняват ЕДИНСТВЕНО дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на „първоначална инвестиция, която създава нова икономическа дейност“ , свързана със:
– създаването на нов стопански обект ИЛИ
– диверсификацията на дейността на даден стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него .
4) Проектите следва да водят до постигане на целта на процедурата.
5) Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.
6) Проектите следва да са в съответствие с хоризонтални принципи, заложени в чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, както и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).
Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):
Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.
Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.
ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):
1) Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.
2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Ще бъде приложена специфична тематична фокусираност в съответствие с:
1) ИСИС 2021-2027: ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до внедряване на иновация, попадаща в обхвата на една от приоритетните подобласти към тематичните области на ИСИС 2021-2027.
Приоритет ще бъде даден на проекти, които попадат в съответните тематични области, изведени на база на регионализацията, заложена в ИСИС 2021-2027. Всяка административна област от ниво NUTS-3 е идентифицирала своя иновационен капацитет в две приоритетни тематични области на ИСИС 2021-2027, като тематична област „Чисти технологии, кръгова икономика и нисковъглеродна икономика“ се разглежда като хоризонтална и приоритетна за всичките 28 административни области в България.
ВАЖНО: В случай че внедряваната по проекта иновация попада в повече от една област и/или подобласт на ИСИС 2021-2027, за целите на настоящата процедура, кандидатът следва да избере и посочи във Формуляра за кандидатстване и навсякъде, където е приложимо, САМО ЕДНА тематична област и подобласт като водеща. Допълнително, с оглед на коректната оценка на проектните предложения по критерий „Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027“ от техническата и финансова оценка, за административна област от ниво NUTS-3, в която се изпълнява проекта, се приема областта с най-голям дял на заложени разходи в бюджета.
2) Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027): Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага на пазара внедряваната иновация, попада в националните приоритетни икономически дейности, идентифицирани в НСМСП 2021-2027.

ПРИЛОЖИМИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:
Следва да е налице съответствие на проектните предложения със следните хоризонтални принципи:
– зачитането на основните права и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз;
– равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола;
– недопускане на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация;
– целта за насърчаване на устойчивото развитие, посочена в член 11 от ДФЕС, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципът за ненанасяне на значителни вреди.
ВАЖНО: Спазването на заложените хоризонтални принципи ще се проследява, както следва:
– при подаване на проектното предложение, кандидатите/партньорите декларират съответните обстоятелства в Декларацията при кандидатстване за кандидатите.
– в края на изпълнението на проекта бенефициентите следва задължително да представят информация във финалния отчет относно осигуреното съответствие на проекта с гореизложените принципи.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
Етап 2: Техническа и финансова оценка
I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация 40 точки, от които:
1. Новост на внедряваната иновация (ако по този показател проектното предложение получи 0 точки, то същото се ОТХВЪРЛЯ) 5
2. Степен на защита на внедряваната иновация 5
3. Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта (ако по този показател проектното предложение получи 0 точки, то същото се ОТХВЪРЛЯ) 5
4. Начин на разработване на внедряваната иновация 2
5. Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация (ако по този показател проектното предложение получи 0 точки, то същото се ОТХВЪРЛЯ) 23
II. Финансова стабилност на кандидата 40 точки, от които:
1. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 10
2. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 10
3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. 10
4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020, 2021 и 2022 г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта. 10
III. Приоритизиране на проекти 15 точки, от които:
1. Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027 10
2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. 5
IV. Реалистичност на разходите по проекта: 5 точки
1. Реалистичност на разходите по проекта (ако по този показател проектното предложение получи 0 точки, то същото се ОТХВЪРЛЯ) 5
Общ брой точки 100

Проектните предложения, получили минимум 35 точки при оценката се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят списъци за класиране в зависимост от региона, приоритета от ПКИП и категорията на предприятието. За финансиране се предлагат всички или част от проектните предложения по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446 e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg