Приключила процедура: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Общият бюджет на процедурата e 36 631 331 евро.

Допустими са кандидати, които са микро, малки или средни предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, с минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Задължително е икономическата дейност, за която се предвиждат дейности за подобряване на ресурсната ефективност, да попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008. В случаите, когато кандидадите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също трябва да попада в сектор С.

Кандидатите следва да имат минимум 120 000 лв.приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.

По процедурата е допустимо партньорство, като партньорът следва да е микро, малко или средно предприятие, търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Партньорът трябва да има минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 205 и 2016г.). Партньорът трябва да има реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г.
Икономическата дейност, за която кандидатства партньорът, трябва да попада в един от следните сектори:
– сектор C „Преработваща промишленост”
– сектор Е – раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“

Подкрепят се проекти, насочени към внедряването на технологични решения и методи, които са пилотни за България и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат, с положителен ефект върху опазването на околната среда.

Задължително условие е проектът да има потенциал за мултиплициране на резултатите, т.е. внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат приложени в други подобни случаи.

Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 200 000 лева. Максималният размер се определя в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • микро предприятия: 500 000 лева
  • малки предприятия: 1 000 000 лева
  • средни предприятия: 1 500 000 лева

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен):

1). Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

2). Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.

3). Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

4). Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.

5). Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.

6). Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)

1). Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

ВАЖНО: В рамките на този елемент могат да бъдат включвани само консултантски услуги от инженерно-технически характер, които имат пряко отношение към инвестициите, внедрявани по елемент А и се извършват от външен изпълнител.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)

1). Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води.

2). Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е. Разходите за него са допустими единствено в случаите, когато неговото изготвяне е възложено на външен изпълнител.

3). Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.

4). Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5). Визуализация на проекта.

6). Одит на проекта – (извършен от регистриран одитор) – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро.

7). Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Елемент А „Внедряване“

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

Разходите по Елемент А са допустими както за кандидата, така и за партньора!

ВАЖНО: Разходите по Елемент А следва да представляват минимум 60 % от общо допустимите разходи по проекта.

Елемент Б „Консултантски услуги“

1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А.

Разходите по Елемент Б са допустими САМО за кандидата!

ВАЖНО: Разходите по Елемент Б не следва да надхвърлят 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Разходите по Елемент В са допустими както за кандидата, така и за партньора, като партньорите могат да заявяват разходи само по т. 1 и т. 5.  

1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2) Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта – до 15 000 лв. Разходите за одита могат да бъдат извършени преди датата на подаване на проекта, но след датата на обявяване на настоящата процедура, като плащането по тях трябва да бъде направено не по-късно от  крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта.

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв (допустими са само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

Приложим режим на минимални/дъравни помощи:

По Елемент А – кандидатите могат да избират между:

  1. Регионална инвестиционна помощ (интензитет за микро и малки предприятия извън ЮЗР – 70%, в ЮЗР – 45%; интензитет за средни предприятия извън ЮЗР – 60%, в ЮЗР – 35%) или
  2. Помощ „де минимис“ (интензитет на помощта за микро, малки и средни предприятия е 70%).

Приложимият режим за партньора по Елемент А е само помощ „де минимис“.

По Елемент Б – „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“. Максимален интензитет на помощта по този режим е 50% за микро, малки и средни предприятия.

По Елемент В – помощ „де минимис“ – за кандидатите и партньорите. Максимален интензитет на помощта по този режим е 70% за микро, малки и средни предприятия.

още Новини