Приключила процедура: Насърчаване на предприемачеството

Цел на процедурата:

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Бюджет на процедурата и секторно разпределение: 

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия /с изключение на ИКТ/: 30 252 495.63 лева.

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия /ИКТ сектори/: 6 722 776.80 лева.

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства: 30 252 495.63 лева.

Размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:

 • Минимален размер 50 000 лева.
 • Максимален размер 200 000 лева.
Допустимият кандидат е:
 • микро предприятие/малко предприятие/средно предприятие (съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36)).
 • независимо предприятие съгласно ЗМСП – т.е. няма свързани предприятия и предприятия партньори, включително чрез физически лица!
 • юридическо лице или едноличен търговец, регистриран съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • регистриран след 31.12.2016 г.
 • над 50% от предприятието кандидат, в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта, се притежава от едно физическо лице – предприемач.

Важно: в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или ЕТ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите , с изключение на ЮЛ или ЕТ, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

 • който развива своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатства, в следните сектори:

Сектори от НСМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“; ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пласмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“.

По процедурата ще се финансират дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги), както и дейности за визуализация на проекта.

Допустими разходи:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
 • Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.
 • Разходи за външни услуги за (до 25 000 лева):
 • – изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • – разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • – изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • – създаване на интернет страница на кандидата.
 • – защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.
 • Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Краен срок за кандидатстване: 

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 05.09.2018 г.

ВАЖНО: В рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

ВАЖНО: В рамките на втория краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:
С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

Проектно предложение, подадено от кандидат с код на основна икономическа дейност, допустим за втория краен срок, но подадено в рамките на първия краен срок, няма да бъде отхвърлено, а ще се оценява след изтичането на крайния срок, по който проектното предложение е допустимо. Проектно предложение, подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено.

 

05.09.2018 г – Промяна в крайните срокове за кандидатстване:

Във връзка с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, удължава двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедурата със Заповед № РД-16-1038/05.09.2018 г.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения се изменя от 16:30 часа на 05.09.2018 г. на 16:30 часа на 08.10.2018 г., а вторият краен срок за подаване на проектни предложения от 16:30 часа на 07.11.2018 г. на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

още Новини