Кръгова икономика

Процедура BG-RRP-3.008 Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Процедурата е пряко насочена към насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или съвместно с партньори!!!
Едно предприятие е допустимо да участва като партньор само в едно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата. В допълнение, едно предприятие е допустимо да участва само в едно предложение – или като кандидат или като партньор. В случай че посочените изисквания не са спазени, всички предложения, в които участва съответното предприятие ще бъдат отхвърлени.

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 180 000 000 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ     СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ     ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
48 000 000 лева                                     87 000 000 лева                        45 000 000 лева

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ:
Категория предприятие         Мин. размер         Макс. размер
Микро предприятие                  70 000 лева         350 000 лева
Малко предприятие                  70 000 лева         550 000 лева
Средно предприятие                 70 000 лева         750 000 лева
Голямо предприятие                 70 000 лева      1 000 000 лева

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за средни предприятия: 30% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за големи предприятия: 20% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ:
„Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 ИЛИ „Минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. В зависимост от нуждите си и спецификата на предложенията за изпълнение на инвестиции Кандидатите следва да изберат само ЕДИН от посочените два допустими режима.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
3) Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия.
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието        Нетни приходи от продажби
Микро предприятие                                    ≥ 170 000 лева
Малко предприятие                                    ≥ 550 000 лева
Средно предприятие                                   ≥ 950 000 лева
Голямо предприятие                                  ≥ 3 000 000 лева

5) Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
6) Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно КИД-2008.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията. Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:
1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
– подготовка за повторна използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или
– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или
– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса ) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или
– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).
3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:
– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:
– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, изброени в подт. 1) до подт. 5), предвиденa за изпълнение от кандидата/партньора (в случай че предложението се изпълнява в партньорство). В случай че предложената инвестиция не включва нито едно от задължителните направления, посочени в подт. 1) до подт. 5), по-горе, предложението ще бъде отхвърлено.

В допълнение на задължителните направления, посочени в подт. 1) до подт. 5), предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по следното направление:
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:
– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
– елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
– заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или
– осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.
Дейностите от направлението по подт. 6) не са задължителни и могат да бъдат включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по преценка на кандидатите/партньорите, в допълнение на дейностите от задължителните направления по подт. 1) до подт. 5).

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.
Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели от подт. 1 до подт. 6 от Допустимите дейности.

Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия), в рамките на предложение за изпълнение на инвестиция, независимо от избрания режим на помощ („регионална инвестиционна помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 или „минимална помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013).

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТА:

Оценката на предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата ще се извърши в един етап по критерии за административна допустимост и оценка на качеството в съответствие с чл. 17 от ПМС № 114/2022 г.

1) Административно съответствие и допустимост

2) Техническа и финансова оценка – максимален брой точки 70, от които:

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – 21 точки;
Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – 19 точки;
Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – 5 точки;
Инвестиционна дейност на кандидата за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – 15 точки;
Кръгови модели, включени в инвестицията (брой въведени кръгови модели) – 5 точки;
Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция – 5 точки.

Предложения за изпълнение на инвестиции, получили по-малко от 23 точки при оценка на качеството се отхвърлят.

 

Краен срок за подане на проектни предложения: 03.10.2023 г. 16:30 ч.

 

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“