Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса по ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ (2021-2027)

През 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси “ (2021-2027) се предвижда обявяването на две процедури по Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ с насоченост към бизнеса. Представяме на Вашето внимание синтезирана информация за всяка една от тях, която да е в помощ при планиране и вземане на решения за бъдещите действия във Вашата организация/компания.

Процедура: НОВИ УМЕНИЯ

Цели на процедурата: Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

Начин на провеждане на процедурата съгласно чл. 25, ал. 1 на ЗУСЕФСУ: Процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 50 млн. лв.

Допустими кандидати: Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон.

Примерни допустими дейности:

  1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразено с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
  2. Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
  3. Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на ниско-въглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии и др.

Категории допустими разходи: Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регла-мент 2021/1057, Регламент 2021/1060 и Регламент 2018/1046.
Максимално допустимата стойност на безвъзмездна финансова помощ за едно лице включено в специфично/и обучение/я не трябва да надвишава 2500 лв.
Допустимо е опростено отчитане на разходите.

Максимален % на съфинансиране:
Интензитетът на помощта за разходи, свързани с предоставяне на обучения по професионална квалификация, специфични обучения и обучения чрез ментори не надхвърля 50% от допустимите разходи.
Интензитетът на по-мощта може да бъде увеличен /но не по-вече от максималния интензитет на по-мощта от 70%/, както следва:

  • с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение.
  • с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия, и с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия.

Дата на обявяване на процедурата: Октомври/Ноември 2023 г.; Март/Април 2024

Краен срок за подаване на проектни предложения: Декември 2023/Януари 2024 г.; Май/Юни 2024

Режим на помощ: Минимална помощ (de minimis).

Размер на БФП за проект (в лв.): минимален 20 000.00 лв.; максимален 391 166.00 лв.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД

моб. 0887 787 446 e-mail: valeri@pconsulting.bg , office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“

още Новини