МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ОБЯВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ОТ КОНКРЕТНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Обществено обсъждане м. декември 2022 – януари 2023

Индикативна дата на обявяване на процедурата 13.01.2023 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление (единствено слънчева фотоволтаична енергия), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Да се ускори прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на микро-, малките и средните предприятие  (включително малки дружества със средна пазарна капитализация  и дружества със средна пазарна капитализация).

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 200 000 000 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО КАТЕГОРИИ И СЕКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Групи сектори на икономическа дейност: Микро предприятия   Малки предприятия Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация
Индустрия  (включваща сектори B, C, E и F)   15 000 000 лева 40 000 000 лева 45 000 000 лева
Услуги  (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) 40 000 000 лева 35 000 000 лева 25 000 000 лева

Министерство на иновациите и растежа си запазва правото да пренасочи свободния остатъчен и/или допълнителен ресурс по категории предприятия/групи сектори на икономическа дейност към онези категории/групи сектори, за които не достига наличното финансиране.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ: „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
  100 000 лева   1 000 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:

Категория на предприятието     Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2) Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия 50% 50%
Средни предприятия 50% 45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 45% 35%

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация.

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 80 000 лева
Малко предприятие ≥ 187 000 лева
Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008. Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор С код 16.29 „Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети“ с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29);
 • сектор С код 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски;
 • Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.81 „Производство на захар”;

10.83 „Преработка на кафе и чай”;

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

10.91 „Производство на готови храни за животни”;

11.02 „Производство на вина от грозде”;

11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

11.06 „Производство на малц”;

 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“.

8) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради/обекти, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

 • Да се изпълняват само на територията на Република България.
 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 • Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Всички инвестиции трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба.
 • Произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление.
 • Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба, включително през периода на устойчивост (поне 5 (пет) години от окончателното плащане).
 • Инвестицията следва да се поддържа от страна на крайния получател в имота, където първоначално е изградена, най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане.
 • Инвестицията (новата фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години от окончателното плащане.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1) Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Могат да включват:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот – са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Пределната (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до лева без ДДС (на етап Кандидатстване УО ще обяви пределната цена) за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

По процедурата се финансират единствено нови фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии (в тяхната цялост), а не нови компоненти /отделни части/, с които да се подменят елементи от съществуващи и изградени вече фотоволтаичните системи и/или батерии.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТА:

 1. Административно съответствие и допустимост
 2. Техническа и финансова оценка – максимален брой точки 63, от които:
 3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 20 точки;
 4. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 15 точки;
 5. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 5 точки;
 6. Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.  – 15 точки;
 7. Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД-2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия – 6 точки;
 8. Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция – 2 точки.

Предложения за изпълнение на инвестиции, получили по-малко от 21 точки при оценката на качеството се отхвърлят.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 12.01.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

_________________________________________________________________

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД

моб. 0887 787 446 e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“

още Новини