Обществено обсъждане ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-1.004 АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Да допринесе за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа, както и за подобряване на здравословната и безопасна работното среда в предприятията, което е ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 100 000 000 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО КАТЕГОРИЯ РЕГИОНИ:
Слабо развити региони/ извън ЮЗР (NUTS-2) – 92 080 000 лева

Регион в преход/ Югозападен регион за планиране (ЮЗР) (NUTS-2) -7 920 000 лева (София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил)

Класирането на одобрените проектни предложения ще се извърши отделно за двата типа региони – регион в преход и слабо развити региони, до изчерпване на финансовия ресурс за съответния тип регион.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ: „Минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. Максималният размер на помощта „де минимис” за едно и също предприятие, съгласно Регламент 1407/2013, е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166,00 лв. за период от три бюджетни години.

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: 50 000 лева

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ: 391 166 лева

МАКСИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ПО КАТЕГОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ:

Микро, малки и средни предприятия 100%

Големи предприятия 80 %

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Физически и юридически лица, и техните обединения.
2) Отговарящи на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 („Минимална помощ” (de minimis)).
3) Разполагащи с финансов капацитет (изчислява на база Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027) .
4) Разполагащи с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение:
– да имат опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение, посочен във формуляра за кандидатстване;
или
– да имат приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.
5) Лице със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Не е допустимо дейностите по едно проектно предложение да се изпълняват едновременно на територията на двата типа региони – регион в преход и слабо развит регион. Водещ принцип при отчитане на приноса към съответния регион ще бъде мястото на изпълнение на дейностите по проекта, а не местоположение/адресна регистрация на кандидата.
Дейност 1 – Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ!!!

Дейност 2 – Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.

Дейност 3 – Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо.
Допустимо е закупуването на ЛПС и специално работно облекло за периода, планиран за изпълнение на проекта, ако съответстват на оценката на риска, вписани са в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, и кандидатът е обосновал необходимостта от такива. В случай че тези изисквания не са изпълнени, това е основание за премахването на етап оценка на съответните ЛПС и/или специално работно облекло от проекта, заедно с предвидените за тях разходи от бюджета (при одобрение на проектното предложение).

Дейност 4 – Осигуряване на колективни предпазни средства , вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
Например, (изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.) и повишаване на здравето и безопасността на работниците и служителите. При разписването на тази дейност, е необходимо да бъде ясно описано състоянието на предприятието/обекта към момента на кандидатстване, както и конкретният ефект, до който ще доведе планираната модернизация/реконструкция.  Необходимостта от такова защитно средство, ще произлиза от оценката на риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й. В случай че са предвидени за осигуряване колективни предпазни средства, които не съответстват на оценката на риска, това е основание за премахването им от проекта на етап оценка, заедно с предвидените за тях разходи от бюджета (при одобрение на проектното предложение).
ВАЖНО! В рамките на тази дейност не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с модернизация или технологично обновление на производствената дейност на предприятието (изработване на продукти или предоставяне на услуги), разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги, такива за осигуряване извършването на административните дейности на предприятието и други, касаещи присъщата дейност в предприятието.
Замяната на едно производствено (работно) оборудване с друго, дори в случай, че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, не е допустимо по процедурата.

Дейност 5 – Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.
Допустимо е да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, което следва да бъде обосновано във формуляра за кандидатстване (в описанието на конкретната дейност). По тази дейност е допустимо работодателят да осигури на работниците и служителите следните социални придобивки:
• Помещения/места за хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд .
Разходите за храна не са допустими, както и закупуване на ваучери за семейна почивка на работници и служители, ваучери за храна, ваучери за развлечения, абонаментни карти за фитнес и др. подобни.
• Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

По Дейност 4 и Дейност 5 е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5, т.42 и т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
В случай че за осъществяването на дейност 4 и дейност 5, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности, е необходимо той да разполага със собствено помещение или да има договор за наем на помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. След приключване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. Същото изискване се отнася и, в случай че кандидатът предвижда да извършва ремонтни дейности на спортни съоръжения и места за отдих на открито. С цел постигане в пълнота на заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на Дейност 4 и Дейност 5.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

І. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
1./1.1. Разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (Дейност 1)
Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
2./2.1. Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа. (дейност 2)
Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.
ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
3. Разходи за материали
3.1. Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.
ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
4. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 4.
4.1. Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
Не е допустимо закупуването на оборудване като например: работен или служебен/пътнически асансьор, мотокари, електрокари, газкари, хаспели и други подемни машини и съоръжения, скеле, повдигаща платформа/вишка, като същите не се считат за колективни предпазни средства, а за такива от основната дейност на предприятието.
Допустими са разходи за застраховка на придобитото оборудване за осъществяването на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
5. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 5
5.1. Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“
Не е допустима замяната на съществуващи части от оборудване в помещенията за отдих, хранене и спорт с нови от същия вид оборудване (напр. подмяна на маси, столове, печки и др. кухненско обзавеждане и оборудване, подмяна на спортни уреди и др.). Допустимо е закупуване на нови по вид артикули, с които помещенията не са разполагали до момента.
Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“
ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно чл. 25 от Регламент 2021/1060 – до 15% от преките разходи. По правилата на ЕФРР са допустими следните видове разходи: ремонт – основен или текущ, съгласно посоченото в дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“ и дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.
6. Разходи за СМР, необходими за осъществяване на Дейност 4
6.1. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.
7. Разходи за СМР, необходими за осъществяване на Дейност 5
7.1. Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“
Разходи за извършване на основен и текущ ремонт следва да отговарят на §5, т. 42 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.
По процедурата се финансират само разходи за извършване на СМР. Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.
V. ЕДИННА СТАВКА
8. Непреки разходи
8.1. Непреки разходи – определят се чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи, съгласно чл. 53 (1), буква (г)., чл. 53 (3), буква (а), (i) и (ii) и чл. 54 буква (в) от Регламент 2021/1060.
Единната ставка за покриване на непреките разходи е в размер на точно 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта.
Залагането на непреки разходи в бюджета на проекта е задължително!
„Непреки разходи“ са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и добро финансово изпълнение. Непреки разходи са разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.).

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Заети лица (включително самостоятелно заети).

ПРИЛОЖИМИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:
– равенство на половете;
– активно включване и приобщаване;
– насърчаване на равните възможности и недопускането на дискриминация;
– осигуряване на предпоставки за социално включване на целевите групи.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027г.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 1) Административно съответствие и допустимост
2) Техническа и финансова оценка
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 70 т.
По процедурата се прилагат следните прагове по раздели:
Раздел 2 – 3 точки;
Раздел 3 – 10 точки;
Раздел 4 – 5 точки.
За Раздел 1 не се предвижда минимален праг.
Ако общият брой получени точки за някой от разделите е по-малко от прага за съответния раздел, проектното предложение се предлага за отхвърляне.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg