Процедура BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:  Да стимулира индустриалните инвестиции и създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на нови работни места.
Специфична цел 1. Привличане и задържане на инвеститори за спомагане реиндустриализацията на България;
Специфична цел 2. Осъвременяване и създаване на индустриални зони и паркове с необходимата инфраструктура, свързаност и услуги, за скъсяване на веригите на доставки в ЕС, както и повишаване на конкурентоспособността в международен мащаб;
Специфична цел 3. Осигуряване на необходимите предпоставки за развитие на НИРД, иновациите и технологичния трансфер за създаване на работни места, развитие на човешкия капитал и подпомагане на икономическия растеж.

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 212 500 000 лв.

Минималният размер на безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 1 000 000 лв., а максималният e 40 000 000 лв.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Оператори на индустриални паркове/зони, които са създадени преди 28.04.2022 г. за компонент 1 или са създадени след 28.04.2022 г. за компонент 2, съгласно Решение за създаване на индустриалния парк/зона:
a. държавен/на, когато собственик е държавата;
b. общински/а, когато собственик е една община;
c. съвместен/на, когато собственик е държавата и една или повече общини, както и когато собственик са две или повече общини;
d. частен/на, когато Кандидат е юридическо лице, регистрирано като търговец, включително когато държавата и/или една или повече общини участват в юридическото лице с блокираща квота (с участие равно или по-голямо от 30 на сто).

Безвъзмездни средства се отпускат за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк или зона; вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк или зона; научно-изследователска (иновативна) инфраструктура – изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност; екологична вътрешна инфраструктура – зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.

Поради специфичността на процедурата и големият обем информация, при интерес от Ваша страна да получите повече и задълбочена информация,

молим да се свържете с г-н ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ и ЕКИПА на ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446, e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“