Процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Отворена за кандидатстване от 14.02.2023 г. 18:00 ч.
Крайна дата за кандидатстване 15.05.2023 г. 16:30 ч.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление (единствено слънчева фотоволтаична енергия), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Да се ускори прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на микро-, малките и средните предприятие (включително малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация). Комбинирането на нови ВЕИ с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия в предприятията да допринесе за увеличаване на гъвкавостта на националната енергийна система посредством развитие на нови съоръжения за съхранение, които да адресират непостоянния характер на този тип енергия.

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 200 000 000 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО КАТЕГОРИИ И СЕКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Микро предприятия Индустрия (включваща сектори B, C, E и F) – 13 000 000 лева

Малки предприятия Индустрия (включваща сектори B, C, E и F) – 40 000 000 лева

Средни предприятия Индустрия (включваща сектори B, C, E и F) – 39 000 000 лева

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация Индустрия (включваща сектори B, C, E и F) –   38 000 000 лева

Микро предприятия Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) – 10 000 000 лева

Малки предприятия Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) – 21 000 000 лева

Средни предприятия Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) – 21 000 000 лева

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация Услуги (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) – 18 000 000 лева

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ: „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ:
Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие 75 000 лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие 1 000 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:
Микро и малки предприятия 50% Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия 50% Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Средни предприятия 50% Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

Средни предприятия 45% Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 45% Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 35% Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3) Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация .
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Микро предприятие ≥ 80 000 лева Нетни приходи от продажби
Малко предприятие ≥ 200 000 лева Нетни приходи от продажби
Средно предприятие ≥ 800 000 лева Нетни приходи от продажби
Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева Нетни приходи от продажби

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008. Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.
Могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) ще захранват с електрическа енергия сгради , в които упражняват основната си икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има такива), единствено при положение, че същите попадат в допустимите сектори по настоящата процедура.

НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:
• сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
• сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
• сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;
• сектор О „Държавно управление“;
• сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“;
• сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“;
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.
• сектор С код 16.29 „Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети“ с изключение на Производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29);
• сектор С код 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ с изключение на Производството на несглобени дървени паркетни дъски;
• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
• Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други) ;
– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02 „Производство на вина от грозде”;
– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.
8) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).
 Да се изпълняват само на територията на Република България. „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ – за вярна ще се приема информацията в идейния/техническия/работния проект.
 Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.
 Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.
 Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура. Като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.
ВАЖНО: Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея.
 Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.
ИЛИ
 Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.
 Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
 Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Всички инвестиции трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба.
 За периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система) следва да се спазва и задължението – произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление.
 Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждането в експлоатация на фотоволтаичната система).
 Инвестицията (новата фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода на устойчивост – от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години след това.
ВАЖНО!!! Бенефициентите следва да представят информация на СНД, за електрическата енергия за собствено потребление, произведена от енергийното съоръжение, ежегодно в срок 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система. Информацията се предоставя за изминалата календарна година в срок до 15 април на следващата година, като данните следва да са единствено за новоизградената по проекта инсталация и да са попълнени във формат идентичен с информацията, посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. Произведената електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение . Годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система няма да се взема предвид при проследяване изпълнението на посоченото изискване. При неизпълнение на изискването, крайният получател възстановява по 25% от предоставената помощ за всяка една година на неизпълнение в рамките на 4-те години, следващи годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система, по реда на чл. 4.2. от Договора за финансиране.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1) Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).
Могат да включват:
 разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 разходи за строително-монтажни работи на покрив/ фасада на сграда или върху недвижим имот към нея – единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи;
 разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.
ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).
ВАЖНО: Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са недопустими.

Пределната (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

ПРИЛОЖИМИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:
1) Предложението за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Предложението за изпълнение на инвестиции по процедурата да НЕ води до значителни вреди за следните шест екологични цели:
а) смекчаване на изменението на климата;
б) адаптиране към изменението на климата;
в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
г) преход към кръгова икономика;
д) предотвратяване и контрол на замърсяването;
е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.
2) Предложенията за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.
На етап кандидатстване:
Кандидатите декларират съответните обстоятелства в Декларацията при кандидатстване на кандидата.
В допълнение, за удостоверяване спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, кандидатите задължително представят информация за съответствието на предложението с всяка една от шестте екологични цели в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на предложението за изпълнение на инвестиция“ от Формуляра за кандидатстване.
На етап изпълнение:
В края на изпълнението на инвестицията крайните получатели следва задължително да представят информация във финалния отчет относно осигуреното съответствие на инвестицията с принципите по двете подточки.
ВАЖНО: В края на изпълнението на инвестициите, крайните получатели/партньорите ще подлежат на контрол, който да удостовери спазването на изискванията на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C 58/01).

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
1) Административно съответствие и допустимост
2) Техническа и финансова оценка – максимален брой точки 37, от които:
 Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 10 точки;
 Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 10 точки;
 Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 5 точки;
 Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 6 точки;
 Основната икономическа дейност на кандидата, съгласно КИД-2008 на НСИ, е в раздели, които се характеризират с високо потребление на електрическа енергия – 2 точки;
 Ефективност на инвестицията в изграждането на нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) – 2 точки;
 Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция – 2 точки.
Предложения за изпълнение на инвестиции, получили по-малко от 12 точки по критериите за оценка на качеството или са получили „0” точки по критерий „Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“, се отхвърлят.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446, e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“