Повишаване на експортния потенциал на българските МСП

В изпълнение на Приоритет: 1. Иновации и растеж, Специфична цел: RSO1.3. Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции от

ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2023 г.,

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще подпомогне българските МСП за повишаване на експортния им потенциал чрез реализиране на мерки насърчаващи тяхната интернационализация.

 

Дейностите са насочени към:

  • подпомагане участието на български предприятия в международни панаири и изложби в страната и чужбина;
  • организиране на търговски мисии, бизнес форуми, контактни борси и конференции;
  • реализиране на други събития, обучения и спомагателни дейности в подкрепа на интернационализацията на МСП.

 

По отношение на крайните получатели МСП, предоставяната БФП е в режим – минимална помощ.

още Новини