ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021-2027 г. (ПКИП)

По информация от Министерството на иновациите и растежа (Източник: МИР)

ПЪРВАТА обявена процедура по новата ПКИП ще е за РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ. Тя ще е насочена към микро-, малки и средни предприятия, дружества с до 3000 служители и големи компании. Бюджетът й ще бъде 127 млн. лв., а безвъзмездната помощ за фирмите ще бъде между 50 000 лв. и 500 000 лв. Съфинансирането ще бъде до 60%, а допустимите разходи ще включват наемане на квалифицирани специалисти, учени, технологични специалисти и др. Ще се покрива амортизацията на собствено оборудване и инструменти по време на разработване на иновацията, както и необходимите за това материали и консумативи. Ще могат да бъдат възлагани и специфични услуги като измерване или тестване на даден продукт или технология. Важен елемент в мярката е възможността предприятията да заявят защита на индустриалната собственост, като разходите, свързани с този процес, ще се поемат от програмата.
ВТОРАТА мярка е за ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ и ще стартира до средата на 2023 година. Бюджетът й ще бъде близо 300 млн. лв. Безвъзмездната помощ ще е от 50 000 лв. до 800 000 лв., като интензитетът ще е до 45%. Със средствата ще могат да се придобиват дълготрайни материални и нематериални активи и ще се покриват разходи за услуги за целите на адаптиране на съответната иновация.

СЪВЕТ ОТ НАС! Не забравяйте да попълните коректно Справката за иновационна дейност на предприятието през периода 2020-2022 г. и Справката за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) през 2022 г., подавани към НСИ.

А в края на 2023 година ще стартира и ТРЕТАТА процедура за ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЕМЕЙНИ ФИРМИ И ТАКИВА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ. Помощта ще бъде между 50 000 лв. и 150 000 лв. за оборудване, с което да разширят производствената си дейност и пазарното си присъствие. Ще могат да се възползват семейни фирми, лица, регистрирани по Закона за занаятите, медии, книгоиздатели, кина, театри и др.
За процедурата ще можете да намерите пълна информация в раздел Програми, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП).

За повече информация, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

още Новини