ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ДО КРАЯ НА 2024 Г. ПО ПРОГРАМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021 – 2027 г.

Във връзка с изменената Индикативна годишна работна програма за 2024 г. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г. са предоставени следните възможности за МСП:

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
Цели на процедурата: Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното им присъствие.
Допустими кандидати: Микро и малки предприятия – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.
Примерни допустими дейности: Подобряване на производствения капацитет и пазарното представяне на предприятията;
Подобряване на бизнес процесите в предприятията; Консултантски услуги за подготовка на проектните предложения по процедурата.
Категории допустими разходи: Разходи за ДМА, ДНА и други инвестиционни разходи за производствения процес; Разходи за създаване на онлайн магазин; Разходи за оптимизиране на бизнес процесите в предприятията; Разходи за подготовка на проектните предложения.
Максимален % на съ-финансиране: 75% – за семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии; 85% – за предприятия, осъществяващи занаятчийски дейности.
Режим на помощта: минимална помощ.
Размер на БФП за проект (в лв.): минимален 15 000,00 лв., максимален 150 000,00 лв.
Индикативна дата за обявяване на процедурата: Април 2024 г.
Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения: Юли 2024 г.

Защита на права по индустриална собственост в предприятията
Цели на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за заявяване и защита на права върху индустриална собственост за изобретения, полезни модели, марки и промишлени дизайни.
Допустими кандидати: Микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Примерни допустими дейности: Подкрепа за защита на права по индустриална собственост в предприятията на национално, европейско и международно равнище.
Категории допустими разходи: Разходи за защита на права по индустриална собственост на национално, европейско и международно равнище: защита на патенти за изобретения, полезни модели, марки и промишлени дизайни.
Максимален % на съ-финансиране: 100%
Режим на помощта: минимална помощ.
Размер на БФП за проект (в лв.): минимален 3 000,00 лв., максимален 50 000,00 лв.
Индикативна дата за обявяване на процедурата: Ноември 2024 г.
Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения: Февруари 2025 г.

Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията
NB: Мярката е предвидено да се изпълнява в комбинация с дългови финансови инструменти в две отделни операции
Цели на процедурата: Повишаване нивото на дигитализация на МСП.
Допустими кандидати: Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Примерни допустими дейности: Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0; Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0; Осигуряване на киберсигурност и поверителност на данните; Повишаване на дигиталните умения на персонала.
Категории допустими разходи: Разходи за дълготрайни материални активи (ДМА) и/или дълготрайни нематериални активи (ДНА); Разходи за услуги.
Максимален % на съ-финансиране: 50%
Режим на помощта: държавна помощ/минимална помощ.
Размер на БФП за проект (в лв.): минимален 35 000,00 лв., максимален 500 000,00 лв.
Индикативна дата за обявяване на процедурата: Ноември 2024 г.
Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения: Февруари 2025 г.

За повече информация, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

още Новини