До края на месец Април 2024 г. ще бъде отворена за кандидатстване процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Целта на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Допустими кандидати по процедурата ще бъдат:
Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г. и по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия са Микро или Малки предприятия. За последната приключена финансова година към датата на обявяване на процедурата, Средносписъчният брой на персонала е ≥ 1 заето лице.

Семейни предприятия по смисъла на определението за „семейно предприятие”, в което:
– повече от половината от капитала на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала на предприятието И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението му, като между двете лица съществува роднинска връзка, или
– повече от половината от капитала на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала на предприятието, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или
минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието, или
– повече от половината от капитала на предприятието се притежава от едно или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала му, между които съществува роднинска връзка И минимум едно от тях (в случаите на две или повече лица в роднинска връзка, които притежават повече от половината от капитала) или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицето/ата, притежаващо/и повече от половината от капитала на предприятието има/т роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.
Не се считат за „семейни” тези предприятия, в които повече от половината от капитала се притежава/т от друго/и юридическо/и лице/а и/или едноличен/ни търговец/ци, И/ИЛИ в чието управление официално участва/т друго/и юридическо/и лице/а и/или едноличен/ни търговец/ци.
И/ИЛИ
Да са предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008)
И/ИЛИ
Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите и чийто собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

Реализирали нетни приходи от продажби за последните 3 приключени финансови години, които съответстват на праговете за минимални и максимални размери на нетните приходи от продажби, които ще бъдат посочени в Условията за кандидатстване за съответната категория предприятие.
Заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 и съответно за дейност съгласно Списъка на занаятите по Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

Допустими дейности:
1) Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите.
2) Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите.
3) Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите.
4) Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.
Проектите по процедурата следва да включват задължително Дейност 1).
Дейности 2), 3) и 4) не са задължителни и могат да бъдат включени в проектните предложения в допълнение на Дейност 1), по преценка на кандидатите.
Допустими разходи:
1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.
2) Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес под стойностния праг на същественост за ДМА(На стойност под стойностния праг на същественост за ДМА съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (700 лв.) или под стойностния праг, определен в Счетоводната политика на предприятието – кандидат), които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
3) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
4) Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа с цел подобряване на пазарното представяне на предприятията – не трябва да надвишават 10 000 лв.
5) Разходи за ИКТ системи за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието (Система за управление на ресурсите – ERP система, Система за управление на взаимоотношенията с клиенти – CRM система, Система за управление на веригата за доставки, Система за управление на складовото стопанство – WMS, Система за управление на производството – MOM/MES системи и Система за бизнес анализи -Business Intelligence система).
6) Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

Минимален размер на помощта: 15 000 лева – Максимален размер на помощта: 150 000 лева
Интензитет на помощта:
• до 75% – за семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно КИД-2008;
• до 85% – за предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите.

Режим на помощта: Минимална помощ „Де минимис“

За повече информация, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

още Новини