ПРЕДСТОЯЩА ВЪЗМОЖНОСТ – „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”  по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП)

Целта на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Допустими кандидати по процедурата ще бъдат:
Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. и по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия са Микро или Малки предприятия. За последната приключена финансова година към датата на обявяване на процедурата, Средносписъчният брой на персонала е ≥ 1 заето лице.
Семейни предприятия по смисъла на определението за „семейно предприятие” през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата. За целите на процедурата „семейно предприятие“ е предприятие, в което повече от половината от капитала на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала на предприятието и минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението му, като между двете лица съществува роднинска връзка (е отношението между две или повече физически лица, основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс.) или повече от половината от капитала на предприятието се притежава от повече от едно физически лица, създали предприятието или придобили капитала на предприятието, като между тях съществува роднинска връзка и минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала на предприятието, имат роднинска връзка участва официално в управлението на предприятието. Предприятия, които изпълняват посочените условия (изисквания) посредством едно или повече юридически лица (и/или еднолични търговци) не се считат за „семейно предприятие”.
или
Предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008)
или
Предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите. I. Народни художествени занаяти – 1. Художествена обработка на кожа; 2. Изработване на изделия от кожа; 3. Изработване на накити; 4. Изработване на изделия от ковано желязо; 5. Художествено леене; 6. Звънчарство; 7. Ножарство; 8. Изработване и ремонт на старинно оръжие; 9. Везбарство; 10. Художествено; 11. Плетиво; 11. Изработване на национални кукли; 12. Изработване на художествена керамика; 13. Грънчарство; 14. Художествена обработка на дърво и дърворезба; 15. Изработване на художествени тъкани; 16. Гайтанджийство; 17. Изработване на национални костюми; 18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти; 19. Художествена обработка на камък; 20. Бакърджийство (медникарство); 21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство; 22. Ръчно килимарство. II. Други – 23. Леярство на камбани; 24. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло; 25. Рисуване и гравиране върху стъкло26. Ръчно книговезване; 27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях; 28. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите; 29. Часовникарство; 30. Гравьорство; 31. Изработване на камини, кахлени печки; 32. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи; 33. Покривни работи – редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини; 34. Коминочистене; 35. Тенекеджийство; 36. Калайджийство; 37. Ковачество; 38. Изграждане на кладенци; 39. Каменоделство; 40. Точиларство; 41. Ключарство; 42. Бъчварство; 43. Коларство; 44. Кошничарство, изработване на рогозки и метли; 45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство; 46. Седларство и сарачество; 47. Обущарство; 48. Шапкарство; 49. Въжарство; 50. Производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп; 51. Вулканизация; 52. Поправка на велосипеди; 53. Шивашки услуги; 54. Тапицерство; 55. Ръчна изработка и ремонт на мебели; 56. Ръчна изработка на табели и реклами; 57. Фризьорство.

Реализирали нетни приходи от продажби за последните 3 приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата, да съответстват на праговете за минимални и максимални размери на нетните приходи от продажби, които ще бъдат посочени в Условията за кандидатстване за съответната категория предприятие.

Заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 и съответно за осъществяваната дейност съгласно Списъка на занаятите по Приложение № 1 към Закона за занаятите.

Допустими дейности:
Дейност 1 – Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА)
Дейност 2 – Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите. (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА, МОЖЕ ДА Е В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДЕЙНОСТ 1)

Допустими разходи:
Разходи за придобиване на активи – дълготрайни материални активи (ДМА) и/или активи под стойностния праг на същественост за ДМА (Съгласно чл. 50 и чл. 51 от Закона за корпоративното подоходно облагане (700 лева) или съгласно Счетоводната политика на предприятието-кандидат), представляващи инструменти, машини, съоръжения, оборудване за производствения процес , осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа с цел подобряване на пазарното представяне на предприятията – не трябва да надвишават 10 000 лв.

Минимален размер на помощта: 25 000 лева
Максимален размер на помощта: 150 000 лева
Интензитет на помощта: до 60%
Режим на помощта: Минимална помощ „Де минимис“

още Новини