BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Начален срок: 02.11.2023 г. 18:00 ч.

Краен срок: 31.01.2024 г. 16:30 ч.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).
Пет тематични области, в които България разполага с конкурентно предимство и капацитет за интелигентна специализация и следва да насочи своите усилия към тяхното ускорено развитие.
– Тематична област “Информатика и ИКТ”;
– Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
– Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
– Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
– Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 293 374 500 лв., от които: Региони в преход (Югозападен регион (ЮЗР)) – 29 337 450 лв. и По-слабо развити региони ( Северозападен регион (СЗР), Северен централен регион (СЦР), Североизточен регион (СИР), Югоизточен регион (ЮИР) и Южен централен регион (ЮЦР)) – 264 037 050 лв.

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ: 50 000 лева
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ: Микро- и малки предприятия: 500 000 лева; Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева.
В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
– за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:
При условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за ВСИЧКИ кандидати): от 20 до 50% максимум в зависимост от категорията на предприятието и място на изпълнение на дейностите в или извън ЮЗР (NUTS-2).
При условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за ВСИЧКИ кандидати и/или по Елемент Б „Услуги“, допустим САМО за малки дружества със средна пазарна капитализация): до 50% максимум.
При условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро-, малки и средни предприятия):до 50% максимум.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
3) Микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps).
4) Реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието                                            Нетни приходи от продажби
Микро предприятие                                                             ≥ 100 000 лева
Малко предприятие                                                             ≥ 300 000 лева
Средно предприятие                                                           ≥ 1 000 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лева

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:
1) Да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.
2) Да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:
1. Тематична област „Информатика и ИКТ“;
2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”;
3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“;
4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“;
5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.
3) В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:
– създаване на нов стопански обект;
– увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;
– диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент ;
– основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект .
ВАЖНО: Кандидати, които са „малки дружества със средна пазарна капитализация“, И проектът се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А „Инвестиции“), И са с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2), е допустимо да изпълняват ЕДИНСТВЕНО дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на „първоначална инвестиция, която създава нова икономическа дейност“ , свързана със:
– създаването на нов стопански обект ИЛИ
– диверсификацията на дейността на даден стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него .
4) Да водят до постигане на целта на процедурата.
5) Да се изпълняват на територията на Република България.
6) Да са в съответствие с хоризонтални принципи, заложени в чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, както и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).
Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ (задължителен) кандидатите избират ЕДИН измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ, като дейностите по настоящия Елемент А могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:
1) при условията и праговете за „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията
ИЛИ
2) при условията и праговете за „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.
ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):
Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.
Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
ВАЖНО: Дейностите по Елемент Б „Услуги“ (незадължителен) се изпълняват в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
1) при условията и праговете за „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията – приложим САМО за кандидати, които са микро-, малки или средни предприятия,
ИЛИ
2) при условията и праговете за „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията – приложим САМО за кандидати, които са малки дружества със средна пазарна капитализация.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):
1) Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.
ВАЖНО: Разходите за услуги по т. 1) са допустими, САМО за периода на изпълнение на проекта и САМО в случай че са свързани със заплащане на такси за заявяване и регистрация на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта. По настоящата процедура не са допустими разходи по поддържане действието на вече защитени пред компетентното ведомство собствени правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.
2) Разходи за консултантски услуги в подкрепа на иновациите – до 10 000 лева.
ВАЖНО: Разходите за услуги по т. 2. са допустими, САМО в случай че са свързани със защита на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

3) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите:
• разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;
• разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.
ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Ще бъде приложена специфична тематична фокусираност в съответствие с:
1) ИСИС 2021-2027: ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до внедряване на иновация, попадаща в обхвата на една от приоритетните подобласти към тематичните области на ИСИС 2021-2027.
Приоритет ще бъде даден на проекти, които попадат в съответните тематични области, изведени на база на регионализацията, заложена в ИСИС 2021-2027. Всяка административна област от ниво NUTS-3 е идентифицирала своя иновационен капацитет в две приоритетни тематични области на ИСИС 2021-2027, като тематична област „Чисти технологии, кръгова икономика и нисковъглеродна икономика“ се разглежда като хоризонтална и приоритетна за всичките 28 административни области в България.
ВАЖНО: В случай че внедряваната по проекта иновация попада в повече от една област и/или подобласт на ИСИС 2021-2027, за целите на настоящата процедура, кандидатът следва да избере и посочи във Формуляра за кандидатстване и навсякъде, където е приложимо, САМО ЕДНА тематична област и подобласт като водеща. Допълнително, с оглед на коректната оценка на проектните предложения по критерий „Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027“ от техническата и финансова оценка, за административна област от ниво NUTS-3, в която се изпълнява проекта, се приема областта с най-голям дял на заложени разходи в бюджета.
2) Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027): Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага на пазара внедряваната иновация, попада в националните приоритетни икономически дейности, идентифицирани в НСМСП 2021-2027.

ПРИЛОЖИМИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:
Следва да е налице съответствие на проектните предложения със следните хоризонтални принципи:
– зачитането на основните права и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз;
– равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола;
– недопускане на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация;
– достъпност за хората с увреждания (вкл. спазване правата и принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания );
– целта за насърчаване на устойчивото развитие, посочена в член 11 от ДФЕС, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципът за ненанасяне на значителни вреди.
ВАЖНО: Спазването на заложените хоризонтални принципи ще се проследява, както следва:
– при подаване на проектното предложение, кандидатите декларират съответните обстоятелства в Декларацията при кандидатстване за кандидатите.
– в края на изпълнението на проекта бенефициентите следва задължително да представят информация във финалния отчет относно осигуреното съответствие на проекта с гореизложените принципи.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 15 /петнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Оценката на проектните предложения включва: Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта и Етап 2: Техническа и финансова оценка
Проектните предложения, получили минимум 35 точки при оценката се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят списъци за класиране в зависимост от региона, приоритета от ПКИП и категорията на предприятието. За финансиране се предлагат всички или част от проектните предложения по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446 e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg