Програма за морско дело и рибарство

Стратегията на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и принципите на ОПОР, насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и заетостта в зависими от рибарството общности.

Слабата иновационна активност, която влияе негативно върху конкурентността на сектора, се дължи основно на липсата на финансови средства, както в самите предприятия, така и в научно-техническите организации и на прекъснати връзки помежду им. Основните проблеми на сектора произтичат от недостатъчно оборудване и стари производствени инсталации и риболовни кораби както и недостатъчно използване на научните достижения и новите технологии в сектора. Липсва интегрираност на веригата за добавяне на стойност и диверсификация на дейността, която да подобри представянето на сектора. Незадоволителното състояние на пристанищната и пазарна инфраструктура за първа продажба, непригодността на една значителна част от крайбрежната зона за изискванията на туристическия бранш отнемат от потенциала за генериране на допълнителни доходи, особено при по-малките оператори от семеен тип.

С оглед на поставените предизвикателства  и приоритетите на ЕФМДР, в националната стратегия са дефинирани следните Приоритети на Съюза/ПС/ и цели за изпълнение на Програмата:

Приоритет на съюза ПС 1 Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите:

 • Специфична цел 1.1. Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов;
 • Специфична цел 1.2. Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми;
 • Специфична цел 1.3. Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов;
 • Специфична цел 1.4.  Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

Приоритет на Съюза ПС 2 Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури:

 • Специфична цел 2.1. Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания
 • Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП;
 • Специфична цел 2.3. Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;
 • Специфична цел 2.4. Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве и безопасност.

Приоритет на съюза ПС 3 Насърчаване на изпълнението на Обща политика в областта на рибарството /ОПОР/:

 • Специфична цел 3.1. Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни;
 • Специфична цел 3.2. Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест;

Приоритет на съюза ПС 4 Повишаване на заетостта и териториалното сближаване:

 • Специфична цел 4.1. Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Приоритет на съюза ПС 5 Насърчаване на предлагането на пазара и преработването

 • Специфична цел 5.1.Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури;
 • Специфична цел 5.2. Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.

Приоритет на съюза ПС 6 Насърчаване на изпълнението на Интегрираната морска политика /ИМП/:

 • Специфична цел 6.1. Развитие и прилагане на ИМП

Заложеният стратегически избор на специфични цели и мерки по всеки приоритет на ПМДР отразява стратегическата рамка, дефинирана от стратегическите документи на ЕС и националните документи за целите и приоритетите през периода 2014-2020 г. както и специфичните нужди на страната, идентифицирани от анализа на силните слабите страни, възможностите и заплахите.

още Новини