енергийна ефективност, проекти по ОПИК

Информация относно предстояща мярка за инвестиции на МСП в енергийно ефективни технологии със средства по REACT-EU за 2022 г., насочени към ОПИК

Информация относно предстояща мярка за инвестиции на МСП в енергийно ефективни технологии със средства по REACT-EU за 2022 г., насочени към ОПИК

Във връзка с Решение № 850 от 7 декември 2021 година на Министерския съвет, на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК) се предоставя възможност в рамките на бюджета на REACT-EU за 2022 г. да сключва договори с размер на финансирането до 136 226 120 лева. По отношение на този транш се подготвя процедура насочена към подкрепа за възстановяването на инвестиционната дейност на МСП, сериозно възпрепятствани от ограничителните мерки, породени от COVID-19, с акцент прехода към зелена икономика. Целта на подкрепата е да се увеличат инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии и принос за постигането на общата кумулативна цел за икономии на енергия за периода 2021—2030 г., залегнала в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България. Допълнително ще бъде публикувана информация относно процедурата преди обявяването й, включително в рамките на обществено обсъждане. С това действие ще се осигури необходимото ниво на публичност и прозрачност и ще е налице информиране на заинтересованите страни относно потенциалните възможности за финансиране по ОПИК през 2022 г.

МЯРКА: Енергийно ефективни технологии в МСП

(Първоначална концепция)

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

 • Енергийно ефективни технологии в МСП

• Мярка за подкрепа със средства по REACT-EU

• Приоритетна ос 6 „ Възстановяване на МСП”

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

• Увеличаване на инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии

Принос към постигането на общата кумулативна цел за икономии на енергия за периода 2021—2030 г. (съгласно интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България)

БЮДЖЕТ

• 136 226 120 лв. ( ~ 70 млн. евро)

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

• Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

• Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

• Минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ

• Закупуване на ново енергийно ефективни материали и оборудване въз основа на най-добрите налични технологии

• Експлоатационни характеристики, отговарящи на националните стандарти и разпоредби

• Инвестиции в материални и нематериални активи и разходи за консултантски услуги.

• Въвеждане и сертифициране на стандарти ISO 14001, ISO 50001 и EMAS и екомаркировка и др.

• Постигане на икономии на енергия (намаляване на потреблението на енергия) и намаляване на разходите за енергия

Размер на помощта: 50 000 лв. – 150 000 лв.

Интензитет на помощта: 50 %

За контакти – Валери Караманов – 0887787446, valeri@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“

още Новини