Приключила процедура: Разработване на продуктови и производствени иновации

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:

Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

Елемент Б – помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 100 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат:

  • микро и малки предприятия: 500 000 лева
  • средни предприятия: 750 000 лева
  • големи предприятия: 1 000 000 лева

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Елемент А

1. Разходи за възнаграждения на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията – до 70% от общо допустимите разходи по проекта, допустими както за кандидати, така и за партньори!
2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта, необходими за разработването на иновацията – разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, допустими както за кандидати, така и за партньори!
3. Разходи за сгради и помещения за за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта, необходими за разработването на иновацията – разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват.
Разходите по т. 3 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори.

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:
Разходите по т. 4 от Елемент А са допустими само за кандидати!
А) разходи за възлагане на научни изследвания;
Б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 40% от общо допустимите разходи по проекта;
В) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
ВАЖНО: В случай на проекти, включващи партньорство с един или повече партньори, разходите по т. 4 са допустими в размер до 20% от общо допустимите разходи по проекта. В случай на проекти, които се изпълняват индивидуално само от предприятие-кандидат (не включват партньорство), ограничението на разходите по т.4 от 20% не е приложимо.
5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими само за кандидати!
ВАЖНО: Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими, единствено в случай че извършването на изследвания, изпитвания, измервания (Дейност 1 по Елемент А) и/или създаването и тестването на прототипи и пилотни линии (Дейност 2 по Елемент А) се извършват от кандидата.
6. Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта – до 50% от продажната стойност на съответния актив.
Разходите по т. 6 от Елемент А са допустими само за кандидати!

Елемент Б

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати и не трябва да надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.
1. Разходи за придобиване на ДМА , необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000 лв. (за големи предприятия).
2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ ДНА, необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.
3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
– разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация
– разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
– разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.
4. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.

още Новини