Процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения “

Процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели
BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения “

Срокове за кандидатстване
I-ви Начален срок: 07.04.2023 г. 16:30 ч. Краен срок: 12.05.2023 г. 16:30 ч.

Индикативни срокове за кандидатстване
II-ри Начален срок: 11.12.2023 г. 16:30 ч. Краен срок: 19.04.2024 г. 16:30 ч.
III-ти Начален срок: 18.10.2024 г. 16:30 ч. Краен срок: 22.11.2024 г. 16:30 ч.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет до 2023 г. вкл. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.
ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Да се повиши иновативния потенциал на предприятията и да се създадат условия за растеж и развитие вследствие на повишаване на нивото на тяхната технологична готовност, разработването на нови технологии, последващо развитие на вече разработени технологии, внедряване на нови технологии и т.н.
ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 118 560 000.00 лв. като от тях 15 412 800.00 лв. са за невъзстановим ДДС.
ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ: Помощи за проекти, които са получили знак за качество „Печат за високи постижения“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, чл. 25а.
МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ: Няма изискване за минимален праг.
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ: Не следва да надвишава:
‑ размера на одобреното финансиране по проекта на кандидата, отличен с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет до 2023 г. вкл. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, и
‑ максималния размер на помощта съгласно чл. 25а от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 4 889 575 лв. (или 2 500 000 евро).
ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ: Общият размер на публичното финансиране не следва да надвишава:
– одобрения максимален процент на финансиране за съответния проект за научноизследователска и развойна дейност или проучване за осъществимост съгласно правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, и
– 70% от общите допустими разходи, заявени от кандидата по предложението за изпълнение на инвестиция.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Предприятия, чиито проекти са отличени с „Печат за високи постижения“ по програми “Хоризонт 2020” и “Хоризонт Европа” до 2023 г. вкл. (Seal of Excellence, SoE).
2) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
3) Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
С оглед избягване на припокриването на интервенциите във връзка с настоящата инвестиция по Програмата за Ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, подкрепа по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели не могат да получават кандидати, които са:
• Получили финансиране по конкурсите на Европейския съвет за иновации за същия или преработен проект за иновационни дейности;
• Получили финансиране за изпълнение на дейностите в заложения проект или на част от дейностите в проекта от други финансови източници, например Национален иновационен фонд.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
1) Да водят до постигане целта на процедурата.
2) Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.
3) Да се изпълняват само на територията на Република България и на територията посочена в проекта за научноизследователска и развойна дейност и/или на проучване за осъществимост според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, придружен от сертификат „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет до 2023 г. вкл. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия.
4) Да включва дейности включени в проекта на Кандидата, отличен с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет до 2023 г., според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, които подкрепят съзряването и/или утвърждаването (валидиране) на новата технология от лабораторията до средата, в която да се прилага (прототипиране, формулиране, моделиране, потребителско тестване и други тестове за утвърждаване), както и проучвания и разработване на устойчиви казуси от бизнеса и бизнес модели насочени към комерсиализация, така че да се подпомогне съзряването на технологията и/или бизнес идеята и така да я превърне в готова за пазарна реализация.
5) С изключение на дейностите, следващи етапа на експериментално развитие, допустими по настоящата процедура са единствено дейностите по дигитално подписан проект на кандидата, отличен с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет до 2023 г., определени като допустими според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, в т.ч.:
а) дейности за технологично развитие, включващи подходяща комбинация от изследвания в зависимост от нивото на зрялост на технологията, и дейности по валидиране, за да се повиши зрелостта на технологията;
б) дейности насочени към готовността на пазара за комерсиализация и внедряване (проучване на пазара, бизнес казуси, перспективи за растеж, защита на интелектуална собственост, т.н.) и други важни аспекти на регулиране, сертифициране и стандартизация.
в) дейности за комуникация и разпространение с цел максимизиране на въздействието от технологичната разработка: в случай, че проектното предложение бъде одобрено за финансиране, в 6 месечен срок от сключване на договора е необходимо е да се представи разработен план за преход на технологията от разработката до пазара (tech-to-market transition plan) и подробен план за разпространение и експлоатация, включително съдържащ „комуникационни дейности“, съгласно подадения проект по програми Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Разходи за персонал:
• Преки разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, произтичащи от националното законодателство) на персонал назначен на трудов договор – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите по проекта;
• Разходи по договори за услуги за дейности от проектното предложение на лица, които са изрично посочени в екипа на проекта и оценени от ЕК;
2. Други преки разходи:
• Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни разходи и разходи за медицинска застраховка за времето на командировката в чужбина) в страната и чужбина за персонал нает по трудово правоотношение, в съответствие с Наредбата за командировките в страната и с Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина;
• Разходи за закупуване на оборудване и инструменти за целите на проекта, представляващи дълготраен материален актив (ДМА);
• Разходи за амортизация на налично собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват и за периода, през който се използват за проекта;
• Разходи за материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;
• Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА);
• Разходи за разпространение и защита на резултатите, публикации, обучения и други, обвързани с изпълнението на дейностите по проекта;
• Разходи за предоставяне на сертификат за финансово становище – са приложими в случаите, когато сумата на искането за плащане е равна или по-голяма от 325 000 евро, в съответствие с чл. 36, т. 5 от Регламент (EС) 2021/695; чл.203 от Регламент (ЕС) 2018/1046.
3. Разходи за подизпълнители:
• Преки разходи за подизпълнители, отговарящи на условията за допустимост на разходите, когато тези разходи се отнасят до част от дейност по проекта. Задачите, които ще се изпълняват от подизпълнители и разходите за тях трябва да са заложени в проектното предложение.
4. Непреки разходи:
• Непреки разходи – до 25% от преките допустими разходи, съгласно отличения с Печат за високи постижения” проект, с изключение на преките разходи за подизпълнители и всякакви единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи, съгласно проектното предложение по програмите „Хоризонт Европа“ или „Хоризонт 2020“.
Разходи за Данък върху добавена стойност /ДДС/
Невъзстановимият ДДС е допустим разход по договорите за финансиране. Крайните получатели определят данък върху добавена стойност като невъзстановим (допустим разход за финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост), при определени условия неразделна част от Поканата за кандидатстване.
ПРИЛОЖИМИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:  1) „ненанасяне на значителни вреди“, 2) равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.
РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТА: Средствата по настоящата процедура се предоставят на конкретни крайни получатели по реда на чл. 22, вр. чл. 3, ал. 2, т. 2 от ПМС № 114 от 8 юни 2022 г., получили висока оценка „над праговете“ от Европейската комисия, но не получили европейско финансиране.
Оценката на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с условията, посочени в поканата, се извършва от Оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване (СНД).
Приоритетно ще се финансират предложения за изпълнение на инвестиции в областта на зелените и цифровите технологии, попадащи в обхвата на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС).

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Дигитално подписан проект за научноизследователска и развойна дейност и/или на проучване за осъществимост според правилата на програма „Хоризонт 2020“ или програма „Хоризонт Европа“, придружен от сертификат „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет до 2023 г. вкл., в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия, по отношение на който се кандидатства за финансиране по настоящата Покана за участие;
2. Оценителни листи, удостоверяващи извършената оценка на проекта по буква д/ от експертите по процедурата на ЕК по „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, както следва:
• За проекти, подавани по програма „Хоризонт 2020“: – Оценка на проектното предложение (Evaluation Summary Report);
• За проекти, подавани по програма „Хоризонт Европа“: – Оценка на проектното предложение на първа фаза (STEP 1 Evaluation Results); – Оценка на проектното предложение на втора фаза (STEP 2 Evaluation Results);
3. Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция – попълнено по образец;
4. Декларация при кандидатстване;
5. Декларация за държавни/минимални помощи;
6. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
7. Справки за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 4.2), изготвени въз основа на данните на предприятието за последните 2 (две) приключени финансови години към датата на деклариране;
8. Разяснения в свободен текст относно наличие/липса на свързаност;
9. Документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
10. Отчет за приходите и разходите, Счетоводен баланс и Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, във формат идентичен на този, в който са подадени към Националния статистически институт (НСИ) (ако е приложимо), за всички свързани предприятия и предприятия-партньори за последните 2 (две) приключени/последователни финансови години;
11. Консолидирани Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (ако е приложимо);
12. Документи, удостоверяващи актуалното състояние и реалните собственици на съответното предприятие (ако е приложимо);
13. Справка-извлечение за последната приключила финансова година от счетоводните сметки на кандидата по индивидуалния сметкоплан, утвърден от ръководството на предприятието, отчитащи приходите от дейността в т.ч., отчитащи нетните приходи от продажби, включително и приходите от финансирания и субсидии от държавата, както и отсрочени и разсрочени публични вземания;
14. Счетоводен баланс за последната приключена финансова година по отношение на предприятията, с които кандидатът формира група (ако е приложимо);
15. Свидетелство за съдимост на лица-чуждестранни граждани, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, независимо от това дали представляват заедно и/или поотделно, и/или по друг начин, представено в срока си на валидност, а при липса на посочен такъв, в срок до 6 месеца от датата на издаването му (ако е приложимо).

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“