ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА: АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Индикативен период на прием проекти: октомври – декември 2020
Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.
Допустими кандидати:
1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
4) Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
Забележка: Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават и кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“, както и предприятия от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
Допустими проекти/дейности:
Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.
Допустими разходи:
Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
1) Осигуряване на колективни средства за защита;
2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез;
• Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
• Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
• Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;
• Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.
Минимален размер на помощта: 3 000 лв.
Максимален размер на помощта:
 За микро предприятия – 15 000 лева,
 За малки предприятия – 30 000 лева
 За средни предприятия – 75 000 лева.
Интензитет на помощта: 100%.
Продължителност на проектите: 9 месеца

още Новини