Стартира прием на проекти по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

На 28 юни Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

С 35 млн.евро ще бъдат подкрепени проекти на съществуващи предприятия, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации.

Процедурата е насочена към зрели предприятия – микро, малки, средни и големи, с минимум три приключени финансови години, които ще разработват продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на избрани приоритетни направления на следните тематични области на ИСИС:

  • ИКТ и информатика
  • мехатроника и чисти технологии
  • индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  • Елемент А 

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

  • Елемент Б

1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

4. Визуализация на проекта.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.

Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg.

още Новини