Приключила процедура: Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

УО на ОПИК 2014-2020 обяви процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Допустими кандидати по процедурата са големи предприятия, които кандидатстват за подкрепа в един от следните сектори на икономическа дейност:

 • B „Добивна промишленост“,
 • C „Преработваща промишленост“,
 • D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ ,
 • E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
 • F „Строителство“ .

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 000 евро.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 500 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не може да надхвърля 2 500 000 лева.

Интензитет на помощта:

ПО ЕЛЕМЕНТ А:

 1. При избран режим „регионална инвестиционна помощ“

– за дейности извън ЮЗР: 50%

– за дейности в ЮЗР: 25%

При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност

 •  45%

ПО ЕЛЕМЕНТ Б – приложим режим е „de minimis“:

 • 50%

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Елемент А

 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);

Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на проектните предложения.

Инвестициите могат да включват:

1) Придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства за превоз на товари категория N2 или N3 съгласно ЗДП) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

2) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

Елемент  Б

 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове :www.eufunds.bgкакто и на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 19. 05. 2017 г.

Свържете се с нас за повече детайли и специфики на процедурата.

още Новини