внедряване на иновации

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на подкрепените проекти следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.30 ч. на 30 април 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 117 349 800 лв./ 60 млн.евро. Наличният бюджет ще се разпредели по категории предприятия както следва:

– за микро и малки предприятия 28 000 000 евро;
– за средни предприятия 22 000 000 евро;
– за големи предприятия 10 000 000 евро.

За повече информация моля последвайте линка: Актуална процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

още Новини