обучения на заети лица

Приключила процедура: Обучения на заети лица

BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

Целта на процедурата е да се подобрят уменията на заетите съобразно актуалните нужди на бизнеса като се предоставя безвъзмездна помощ за обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия.

Бюджет: 50 млн. лева.

Режим на финансиране  – възможен е избор между 2 режима: „de minimis“ и „групово освобождаване“:

Режим „de minimis“:

 •   Процент на безвъзмездна
  финансова помощ (БФП): 100%
 • минимален размер на БФП
  за проект: 15 000 лв.
 • максимален размер на БФП
  за проект: 391 000 лв.

Режим „групово освобождаване“:

 •    Процент на безвъзмездна
  финансова помощ (БФП): от 50% до 70%
 •   минимален размер на БФП
  за проект: 15 000 лв.
 •    максимален размер на БФП
  за проект: 3 911 660 лв.
Допустими кандидати
 • Работодател (всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма) – микро, малки, средни и големи предприятия;
 • Социален партньор – в качеството на работодател (допустими са до 2-ма партньори по проекта).

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ по настоящата процедура са:

Заети лица (наети на трудов договор или самостоятелно наети) в микро, малки, средни и големи предприятия. Целевата група следва да е съставена единствено от заети лица в предприятията кандидат/партньор/и. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

Лицата, включени в обучения, трябва да са заети в предприятия, развиващи дейност в следните приоритетни сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ; екологосъобразната икономика; „белия” сектор и сектора на персоналните услуги; преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда; творческия и културния сектори.

Ако обучаемите не са заети в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:
– да не притежават образование по-високо от средно
– да са на възраст над 54 г.

Дейности за финансиране
 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;

Допустимата стойност на безвъзмездната помощ за обучения за придобиване на професионална квалификация за един обучаем е:

 • първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
 • втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
 • трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
 • за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
 • за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
 •  за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по:

 • Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”,
 • Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”:

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за придобиване на ключови компетенции за един обучаем е:

 • за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 • за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

Едно лице да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация и/или едно по ключови компетентности.

Краен срок за подаване на проектите: 15.08.2017 г., 17.30 ч.

Свържете се с нас за повече детайли и специфики на процедурата.

още Новини