Ключът към УСПЕХА

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка със съвместната ни работа бихме искали да Ви дадем препоръки за подобряване на представянето Ви в предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

При кандидатстване, предоставените ви по-долу критерии могат да бъдат в различна комбинация (не всички взети заедно), а в зависимост от процедурата за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Насоките, които бихме желали да Ви дадем ще спомогнат при моделиране на отчетите Ви, с оглед получаване на конкурентно предимство при евентуалното Ви кандидатстване по предстоящи процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

ФИНАНСОВ КАПАЦИТЕТ:

 • Общо реализирани нетни приходи от продажби (код 15100, колона 1 от ОПР) за последните три приключени финансови години:
 • микро предприятия >=210 хил.лв.;
 • малки предприятия >=750 хил.лв.;
 • средни предприятия >=3 млн.лв.
 • Реализирани нетни приходи от продажби (код 15100, колона 1 от ОПР) за последната приключена финансова година:
 • микро предприятия >=52 хил.лв.;
 • малки предприятия >=181 хил.лв.;
 • средни предприятия >=750 хил.лв.

ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ:

 • Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDAформира се от Отчет за приходите и разходите – редове Общите приходи и разходи от оперативна дейност, Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи и Нетните приходи от продажби;
 • Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходиформира се от Отчет за приходите и разходите – редове Разходи за данъци от печалбата, Други данъци, алтернативни на корпоративния данък и Общите приходи от оперативна дейност;
 • Претеглен коефициент на марж на печалбатаформира се от Отчет за приходите и разходите – редове Нетни приходи от продажби, Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство, Намаление на запасите от продукция и незавършено производство, Разходи за суровини, материали и външни услуги, Разходи за персонал;
 • Претеглена производителност на едно лице, работещо в предприятието-кандидатформира се от Отчет за приходите и разходите – редове Нетни приходи от продажби, от Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд – редове Наети лица по трудово или служебно правоотношение без лицата в отпуск по майчинство, Наети лица по договори за управление и контрол и Работещи собственици;
 • Претеглен коефициент на брутна добавена стойностформира се от Отчет за приходите и разходите – редове Разходи за персонала, Разходи за амортизация и обезценка, Печалба и Нетни приходи от продажби;
 • Претеглен коефициент на приходите от износформира се от Отчет за приходите и разходите – редове Левова равностойност на валутните приходи от износ и Нетни приходи от продажби;

Обичайно прилаганите критерии за оценка на икономическата и финансова стабилност (за 3 годишен период, предхождащ кандидатстването, като най-голяма тежест – 50% – има първата приключена финансова година, 20% – годината след нея, 30% – последната хронологично разглеждана година).

 • Инвестиционна дейност на кандидатаформира се от Справка за нетекущите (дълготрайните) активи – редове Продукти от развойна дейност, Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, Земи и сгради, Машини, производствено оборудване и апаратура, Съоръжения и други и със зак минус в т. ч. транспортни средства.

ОПИТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:

А. Приоритет при кандидатстване по процедури за иновации се дава на предприятия с опит в изпълнението на иновационни дейности (вероятно ще се оценява по Справката за иновационна дейност на предприятието през периода 2018-2020, подавана към НСИ). В случай че сте реализирали иновативен продукт или сте внедрили иновативен процес през периода, моля попълнете съответните полета в справката:

 • В случай на внедряване на продукт (стока или услуга) – раздел Б1, т.1 (за стока) или раздел Б1, т.2 (за услуга);
 • В случай на внедряването на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услугираздел Б6, т.1.

* Най-добрият вариант е да имате отбелязан и продукт, и процес, ако не сте сигурни за какъв тип проект бихте кандидатствали в бъдеще. Също е много важно да знаете, че всеки новопридобит ДМА (дълготраен материален актив) или ДНА (дълготраен нематериален актив) може да бъде отнесен към тази справка, като така ще увеличи иновационния потенциал на фирмата.

Б. Приоритет по процедури за иновации се дава на предприятия, които се занимават с научно-изследователска и развойна дейност /НИРД/ и това е видно от Справка за научно-изследователска и развойна дейност за последния 3 годишен отчетен период (в случая 2020, 2021 и 2022 г.), която е част от отчета на предприятието към НСИ, както следва:

 • има наети лица ЕПРВ /Еквивалент на пълно работно време/, които се занимават с НИРД (за микро предприятия – поне 1 човек средно за последния 3-годишен отчетен период, за малки предприятия – поне 3 човека или 10%, за средни – поне 10 човека или 7%, за големи предприятия – поне 15 човека или 5%) или
 • част от оборота се инвестира в НИРД (за всички категории – поне 5% от оборота се инвестира в НИРД – средно за последния 3-годишен отчетен период )

Тук много е важно да се разгледат последните приключени финансови три години и ако нямате горепосочените средни стойности да се опитате да ги наваксате с последната отчетна година, като ги умножите по три (ако предходните са без стойности).

В. Приоритет по процедури за иновации се дава на кандидати с наличие на висока степен на защита на внедрявана по процедурата иновация чрез:

 • валиден патент за изобретение,
 • валидно свидетелство за регистрация на полезен модел,
 • авторско право,
 • заявка за регистрация на полезен модел или заявка за издаване на патент.

Важното е да се знае, че при последните схеми, това е един от главните точкообразуващи фактори. Най-лесно и бързо се защитава полезен модел за изобретение (ако не притежавате права за интелектуална собственост върху изобретението си – полезен модели или патент).

Г. При проекти за иновации приоритет се дава на канадидати, които имат придобити права по интелектуална собственост (извън иновацията, предмет на проекта), по отношение на които кандидатът, управителят и/или съдружниците му са първоначален заявител и/или изобретател:

 • патент за изобретение/с по-голяма тежест/ или свидетелство за регистрация на полезен модел;
 • по-голяма тежест за права по интелектуална собственост върху изобретение в областта на иновацията, предмет на проекта; с по-малък брой точки се отразява наличието на права по интелектуална собственост за иновация извън областта на иновацията по проекта.

Важното е да се знае, че при последните схеми, това също е един от главните точкообразуващи фактори. Можете да регистрирате полезния модел на физическите лица, собственици на дружеството или управители, и това се оказва най-добрият вариант. При внедряването на иновации можете да потърсите външен продукт, услуга или процес, които са защитени с интелектуална собственост и да ги внедрите във вашето производство или услуга. Задължително е да можете да придобиете официално права за използването им  от законния им  носител.

Д. Иновациите по проектите следва задължително да попадат в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

 • Информатика и ИКТ;
 • Мехатроника и чисти технологии; за новия програмен период тази област ще бъде разделена в две отделни: „Мехатроника“ и “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“
 • Индустрия за здравословен живот и био-технологии;
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

ДРУГИ ПРЕДИМСТВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Внедрени стандарти: БДС EN 62264, БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, ISO/IEC 27001, БДС EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране) и др. (валиден сертификат).

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Приложими при процедури за ресурсна ефективност!

А. Отчитане на отпадъците

Във връзка с една от специфичните програмни цели в областта на повишаване на ресурсната ефективност на предприятията – подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в т.ч. предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране, следва да отчитат отпадъците от производство съгласно ЗУО (Закон за управление на отпадъците).

Опитът от последната процедура за периода 2014 – 2020 сочи, че неспазването на това задължение може да лиши от/намали шанса на предприятията за (успешно) участие в процедурата.

ОБЩИ НАСОКИ КЪМ ПРОЦЕДУРИТЕ:

 • Поддържайте реален отчета за износ на продукцията/услугите Ви – по код 15700 Левова равностойност на валутните приходи от износ
 • Не позволявайте да изпаднете в категория „предприятие в затруднено положение“:

Предприятието е в затруднено положение /АД, ООД, КАД/когато неговият акционерен капитл е намалял повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал.

Преценката относно обстоятелството за затруднено положение се извършва по следния начин:

Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, IV „Резерви“, V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс на съответното предприятие е отрицателна стойност, която надвишава 50 % от сумата на т. I „Записан капитал“ и II „Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс .

Изискването се прилага на равнище „група“ – т.е. за предприятието кандидат и за предприятията, с които то формира група предприятия.

При големи предприятия се разглеждат и допълнителни обстоятелства за проверка за затруднено положение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящите насоки са базирани на последните обявени и изпълнени процедури за програмния период 2014 – 2020. При обявяване на процедурите през новия програмен период 2021 – 2027, са възможни разлики в критериите и скалите за оценка.

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.

моб. 0887 787 446

e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

С уважение,

Екипът на Програм Консултинг

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“

още Новини