Circular economy_2023_pconsulting-bg

Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” до 02 март 2023 година

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им. Насърчаване на промишлената симбиоза по веригата на стойността, увеличаване на конкурентоспособността на производствените предприятия и развитие на потенциала им за устойчив растеж.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Предприятията от сектор С „Преработваща промишленост“ да трансформират производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестициите по мярката ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА: 180 000 000 лв.

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА ПОМОЩИ: „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 ИЛИ „Минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. В зависимост от нуждите си и спецификата на предложенията за изпълнение на инвестиции Кандидатите могат да изберат само ЕДИН от посочените по-горе два допустими режима. Избраният режим на помощ е приложим както за разходите на кандидата, така и за разходите на партньора, заявени в бюджета на предложението, в случай че предложението се изпълнява в партньорство.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ:
Микро предприятие – min 70 000 лева – max 350 000 лева
Малко предприятие – min 70 000 лева – max 550 000 лева
Средно предприятие – min 70 000 лева – max 750 000 лева
Голямо предприятие – min 70 000 лева – max 1 000 000 лева
ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019, 2020 и 2021 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019, 2020 и 2021 г.
– за средни предприятия: 30% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019, 2020 и 2021 г.
– за големи предприятия: 20% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019, 2020 и 2021 г.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ: Безвъзмездното финансиране при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието – кандидат/партньор:
Макс. интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)  Микро и малки предприятия 50%

Макс. интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2) Микро и малки предприятия София град (столица): 40%, София област: 50%, Област Благоевград: 50%, Област Перник: 40%, Област Кюстендил: 45%

Макс. интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2) Средни предприятия 50%

Макс. интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2) Средни предприятия София град (столица): 30%, София област: 50%, Област Благоевград: 50%, Област Перник: 30%, Област Кюстендил: 35%

Макс. интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2) Големи предприятия 30%

Макс. интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2) Големи предприятия София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %

Безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат/партньор:

Максимален интензитет на помощта – Микро, малки и средни предприятия 50%

Максимален интензитет на помощта – Големи предприятия 30 %

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3) Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са големи предприятия.
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 200 000 лева
Малко предприятие ≥ 600 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

5) Да са заявили подкрепа за икономическа дейност, която попада в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008. Кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2021 г. По процедурата не е допустимо заявяването на подкрепа за повече от един код на икономическа дейност. Кодът на икономическата дейност (основна или допълнителна за предприятието), за която е заявена подкрепа, трябва задължително да попада в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008.
6) Основната им икономическа дейност или допълнителната дейност, за която е заявена подкрепа не попада в недопустимите сектори.

НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:
• сектор С код 16.29 „Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети“ с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29);
• сектор С код 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски;
• Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81 „Производство на захар”;
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02 „Производство на вина от грозде”;
– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06 „Производство на малц”.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор. В случай, че в едно предложение участва като партньор повече от едно предприятие, то предложението ще бъде отхвърлено.

Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите, както и на всички останали условия, относими към „Критерии за допустимост на кандидатите“.

ВАЖНО: В случай, че предложението за изпълнение на инвестиция се осъществява в партньорство, то не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездното финансиране по предложението е допустимо да бъдат разходвани от партньора. Безвъзмездното финансиране за разходите на партньора се предоставя при условията на съответния режим на помощ („регионална инвестиционна помощ“ или „минимална помощ“), избран от кандидата.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:
– подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).
2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:
– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
– повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
– влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
– заместване или намаляване на употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.
3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:
– заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или
– осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.
4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:
– повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
– осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

ВАЖНО: В случай, че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“, изпълняваните от страна на кандидата/партньора дейности в рамките на предложението следва да имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и/или нематериални активи:
• създаване на нов стопански обект;
• разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
• диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект ;
• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект .
ВАЖНО: Посочените 4 (четири) категории първоначална инвестиция са приложими за:
– Предложения за изпълнение на инвестиции, подадени от кандидати/партньори – микро, малки, средни или големи предприятия, с място на изпълнение извън ЮЗР (NUTS-2), както и
– Предложения за изпълнение на инвестиции, подадени от кандидати/партньори – микро, малки или средни предприятия, с място на изпълнение в ЮЗР (NUTS-2).
ВАЖНО: В случай, че кандидат/партньор е голямо предприятие И в рамките на предложението, мястото на изпълнение на инвестицията, предвидена от кандидата/партньора, е в ЮЗР (NUTS-2), то е допустимо голямото предприятие да изпълнява единствено дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност в материални и/или нематериални активи САМО за създаване на нов стопански обект.
ВАЖНО: В случай, че е избран режим „регионална инвестиционна помощ”, кандидатът/партньорът могат да изпълняват своите дейности в различни категории първоначални инвестиции по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014. В случай, че предвидените за изпълнение дейности от страна на кандидата/партньора попадат едновременно в повече от една от гореизброените допустими категории първоначални инвестиции, то кандидатът/партньорът следва задължително да определи/ят ЕДНА ОТ ТЯХ КАТО ВОДЕЩА и да представи/ят информация за съответната категория първоначална инвестиция на кандидата/партньора. Изискването за избор на една водеща категория първоначална инвестиция е приложимо и в случаите, когато предложението се изпълнява самостоятелно, без участието на партньор.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.
Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели:
1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии.
2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт).
3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба.
4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии.
Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия), в рамките на предложение за изпълнение на инвестиция, независимо от избрания режим на помощ („регионална инвестиционна помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 или „минимална помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013).

ВАЖНО: Всички изисквания по отношение на допустимостта на разходите са приложими както за кандидата, така и за предприятието – партньор, в случай че предложенията за изпълнение на инвестиции се изпълняват в партньорство.

ПРИЛОЖИМИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ:
1) Предложението за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Посоченият принцип изисква предложението за изпълнение на инвестиции по процедурата да НЕ води до значителни вреди за следните шест екологични цели:
а) смекчаване на изменението на климата;
б) адаптиране към изменението на климата;
в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
г) преход към кръгова икономика;
д) предотвратяване и контрол на замърсяването;
е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.
2) Предложението за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

Кандидатите/партньорите декларират съответните обстоятелства в Декларацията при кандидатстване на кандидата /Декларацията при кандидатстване на партньора.
В допълнение, за удостоверяване спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, кандидатите задължително представят информация за съответствието на предложението с всяка една от шестте екологични цели в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на предложението за изпълнение на инвестиция“ от Формуляра за кандидатстване.
ВАЖНО: Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, ще бъде основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТА:

Оценката на предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата ще се извърши в един етап по критерии за административна допустимост и оценка на качеството в съответствие с чл. 17 от ПМС № 114/2022 г.
1) Административно съответствие и допустимост
2) Техническа и финансова оценка – максимален брой точки 60, от които:

  • Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 20 точки;
  • Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 15 точки;
  • Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 5 точки;
  • Инвестиционна дейност на кандидата за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 15 точки;
  • Бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция – 5 точки.

Предложения за изпълнение на инвестиции, получили по-малко от 20 точки при оценка на качеството се отхвърлят.

 

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“