Приключила процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Процедурата е обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020.

Цел на процедурата: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Бюджет: 75 млн.евро.

Режим на помощта:

 • регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Размер на помощта:

 • минимален размер за всички категории предприятия – 100 000 лева
 • максимален размер на помощта:
 • – за микро предприятия – 500 000 лева
 • – за малки предприятия – 750 000 лева
 • – за средни предприятия – 1 000 000 лева

Интензитет: 35% – 70% от общите допустими разходи по проекта, в зависимост от категорията на предприятието, избрания режим на безвъзмездна помощ и мястото на изпълнение на проекта.

Максимална продължителност на проектите: 12 месеца.

Допустими кандидати:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 • микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
 • кандидатите трябва да имат реализирани нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията: за микро предприятия ≥ 210 000 лв, за малки предприятия ≥ 750 000 лв, за средни предприятия ≥ 3 000 000 лв.
 • развиват своята основна икономическа дейност (и заявяват подкрепа по проекта за кода си на основна икон.дейност) в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими дейности:

 • Дейност за подобряване на производствения капацитет, като придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към: подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Допустими разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер (включително за неговото разработване), представляващ ДНА, необходим за изпълнението на проекта – до 200 000 лева.

Краен срок за кандидатстване: 21.05.2019 – 16.30 часа.

Източник: http://opic.bg/

още Новини