Приключила процедура: Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – ПРСР 2014 – 2020 г.

Цел на подмярка 6.4.1 е стимулиране развитието на неземеделски дейности и намаляване на заетостта в селските райони на Република България в следните сектори:

  • Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 160 лева) за предприятие. Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро, а максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

Режимът на помощта е de minimis, при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз .

Допустимите разходи по мярката са за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

  • Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
  • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
  • Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
  • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти по процедурата могат да бъдат земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Критерии за допустимост за проектите и кандидатите:

  • Инвестицията да се осъществява в селски район.
  • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години /10 години при строително-монтажни работи/;
  • Ако кандидатът е земеделски производител, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем на 8000 евро.

Старт на процедурата 5.09.2018, краен срок за подаване на проектни предложения 17.30 ч. на 7.12.2018 г.

За повече информация, моля свържете се с нас на тел. 0887 787 446 – Валери Караманов или изпратете запитване чрез контактната ни форма.

още Новини