Обществено обсъждане на процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 28.03.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 23.02.2024 г.
Крайна дата за подаване на предложения и възражения 07.03.2024 г. 23:59 ч., единствено в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“ – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa

Информация за процедурата може да откриете ТУК.

Ако проявявате интерес към процедурата, моля да се свържете с г-н Валери Караманов.
мобилен телефон 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МИР https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/proczeduri-po-pkip/podkrepa-za-semejnite-predpriyatiya-predpriyatiyata-ot-tvorcheskite-industrii-i-zanayatite/ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

още Новини