Назначен експерт по проект № BG16RFOP002-1.005-0294-C01

Във връзка с публикуваната обява за периода 10 декември – 20 декември 2019 г., информираме заинтересованите лица, че на 06.01.2020 г. по позицията е назначен 1 експерт – Софтуерен инженер (BE).

още Новини