Предстояща процедура: BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на подкрепените проекти следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Краен срок (индикативен) за подаване на проектни предложения: юли 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 85 000 000 лева/43 459 809,90 евро.

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство. Допустими ще са само кандидати, които имат минимум 3 приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.).

Допустими проекти:

Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производството на стоки и предоставяне на услуги. Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Допълнително, изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на следните приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):

Информатика и ИКТ:

– производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
– ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “инбедид” софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
– Big Data, Grid and Cloud Technologies;
– безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
– езикови технологии;
– уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
– използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

– производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
– машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
– инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
– системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
– роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
– проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
– био-мехатроника;
– интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
– чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
– синя икономика – технологии за развитие.

Индустрия за здравословен живот и био-технологии:

– методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
– производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
– производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
– персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
– медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
– нано-технологии в услуга на медицината;
– био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
– приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
– производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
– зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

– културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
– компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
– алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
– производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Допустими дейности:

  • – Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
  • – Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл.разработване), патенти, лицензи, “ноу хау” и др.
  • – Консултантски услуги в подкрепа на иновациите – консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания; консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи.
  • – Помощни услуги в подкрепа на иновациите с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги – осигуряване на бази данни; осигуряване на библиотеки; осигуряване на пазарни проучвания; осигуряване на лаборатории; осигуряване на етикети за качество; изпитване и сертифициране.

Размер на безвъзмездната помощ за един проект:

Минимален размер: 100 000 лева.

Максимален размер в зависимост от категорията на предприятието кандидат:
– микро и малки предприятия: 500 000 лв.
– средни предприятия: 750 000 лв.
– големи предприятия: 1 000 000 лв.

Максимален % на съфинансиране: 25% – 70% в зависимост от категорията предприятие, мястото на изпълнение на проекта и вида финансирана дейност.

Свържете се с нас за повече информация и за определяне шансовете на Вашето дружество и иновация да получат финансиране по предстоящата процедура.