Разработване на иновации в предприятията – Обществено обсъждане

Целта на процедурата е да предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027. Пет тематични области, в които България разполага с конкурентно предимство и капацитет за интелигентна специализация и следва да насочи своите усилия към тяхното ускорено развитие:
– Тематична област “Информатика и ИКТ”;
– Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
– Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
– Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
– Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ: 50 000 лева.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ: Микропредприятия: 250 000 лева; Малки предприятия: 400 000 лева; Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000 лева.

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ: В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 до 60 %.

РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ:
Елемент А – държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014)
Елемент Б – „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ: Микро, малки и средни (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, както и големи предприятия в партньорство с МСП, от различни икономически сектори.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:
– МСП
– Малки дружества със средна пазарна капитализация – само когато кандидат е МСП или друго малко дружество със средна пазарна капитализация И само в случай на проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
– Големи предприятия – допустими партньори по процедурата, само в случай че кандидат е МСП И само в случай на проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.
Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:
1. Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027 (https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/isis-2021-2027.pdf ).
2. Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.
3. По режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са подпомаганите части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории изследвания: експериментално развитие или индустриални научни изследвания.
4. Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale).
5. Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните принципи, залегнали в чл. 9 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, в т.ч. и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.
6. В случай че проектът е предвидено да се изпълнява в партньорство, то следва между партньорите да са налице, посочените в дефиницията по чл. 2, пар. 90 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 обстоятелства за ефективно сътрудничество.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Елемент Б
1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ, КОЯТО включва: заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.
Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Елемент А
1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.
2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
3. Разходи за амортизация на сгради и помещения , вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.
4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:
4.1. разходи за възлагане на научни изследвания;
4.2. разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица ;
4.3. разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.
5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

Елемент БДОПУСТИМО САМО ЗА КАНДИДАТИ!
1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
– разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
– разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
– разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

Приоритет ще бъде даден на проекти, които попадат в съответните тематични области, изведени на база на регионализацията, заложена в ИСИС 2021-2027, съгласно таблицата „Интелигентна специализация на България по райони“ (Приложение 7) – всяка административна област от ниво NUTS III е идентифицирала своя иновационен капацитет в две приоритетни тематични области за интелигентна специализация. Тематична област „Чисти технологии, кръгова икономика и нисковъглеродна икономика“ се разглежда като хоризонтална и приоритетна за всички административни области.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: не следва да надвишава 18 /осемнайсет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТА:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
Етап 2: Техническа и финансова оценка – МАКСИМАЛНИ 100 ТОЧКИ.
Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от региона, приоритета от ПКИП и категорията на предприятието.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ: ВАЛЕРИ КАРАМАНОВ, ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ООД
моб. 0887 787 446
e-mail: valeri@pconsulting.bg, sales@pconsulting.bg, office@pconsulting.bg

Съгласие за обработване на лични данни

С попълване на полетата по – горе Вие, в качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни / Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, Регламентът) поражда действие от 25 май 2018 г./ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: Да предоставите посочените по-горе лични данни на „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Запознат съм, че в качеството си на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права: 1) Запознат съм, че имам право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. 2) Запознат съм, че имам право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните; 3) Запознат съм, че имам право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни: -когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; - когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.4) Запознат съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните); 5) Запознат съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;6) Запознат съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 7) Запознат съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението. 8) Запознат съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени; 9) Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни.“