Конкурентоспособност и иновации в предприятията

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 -2027 г. е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“. С нея в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа (МИР). Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

Специфични цели на приоритет „Иновации и растеж“ са:
• Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии (ЕФРР)
• Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи (ЕФРР)
• Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции (ЕФРР)

Специфични цели на приоритет „Кръгова икономика“ са:
• Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове (ЕФРР)
• Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика (ЕФРР)

Програмата ще продължи подкрепата за микро, малките и средни предприятия в страната. Ще се стимулират партньорства между МСП и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии.
Предвидени са средства за научни изследвания и развойна дейност във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на компании от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.
В приоритет „Кръгова икономика“ финансирането е за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични продукти и вторични суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества, на отпадъците и др.