Предстояща процедура: BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

Цел на процедурата:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Индикативен срок за кандидатстване:  2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 58 674 900 лв./ 30 млн.евро.

Допустими кандидати:

Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустими ще са само кандидати, които имат минимум 3 приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.) и които са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години както следва:

  • – микро предприятия ≥ 210 000 лв.
  • – малки предприятия ≥ 750 000 лв.
  • – средни предприятия ≥ 3 000 000 лв.

Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност (и да кандидатстват по проекта си за кода си на основна икономическа дейност) в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Проверката относно кода на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни, предоставени от НСИ за 2019 г.

Допустими дейности:

Дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.
Посоченото може да включва, без да се ограничава до:
1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.;
2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
4) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
5) Създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:
– Електронен каталог;
– Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;
– Онлайн чат;
– Онлайн проследяване на поръчките;
– Възможност за електронни плащания;
– Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

2) Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта – до 100 000 лева.

3) Разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа – до 10 000 лева.
В рамките на допустимите разходи по т.3) кандидатите могат да включат разходи за услуги, които нямат характер на ДМА или ДНА и са насочени към изпълнението на допустимите дейности по т.5 по-горе.

Размер на безвъзмездната помощ за един проект: мин. 50 000 лева – максимален размер 391 166 лева.

Максимален % на съфинансиране: 70%

Свържете се с нас за повече информация и за определяне шансовете на Вашето дружество и проект да получат финансиране по предстоящата процедура.