Алкомет АД

Алкомет АД, град Шумен, е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на Република България, съчетаваща производството на двата вида продукти. С близо 35-годишен опит в областта на цветната металургия днес тя се нарежда сред 100-те най-добри български компании по приходи от дейността, както и сред 100-те най-големи български работодатели.

Алкомет АД се довери на Програм Консултинг за разработване и впоследствие управление на мащабен проект по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”.

В резултат от изпълнение на проекта компанията постигна подобряване на енергийната ефективност на производството, подобряване управлението на отпадъците и намаляване на въглеродните емисии, оптимизиране на производствените разходи. Тези ефекти допринесоха за подобряване на корпоративния имидж, пазарните позиции и финансовите показатели на дружеството, и са пряко свързани със запазване конкурентоспособността и изявения експортен профил на Алкомет АД.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ:

1) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

Процедура: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.3.01-0032-C0001, „Инвестиции за разширяване на дейността на “АЛКОМЕТ“ АД и опазване на околната среда“.

Обща стойност на проекта: 4 113 741 лева; получена безвъзмедна финансова помощ: 2 056 871 лева.

Начало: 12.07.2012; продължителност 26 месеца.

2) Фонд Условия на труд

Процедура: Процедура за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд, основание за финансиране: чл.2, т.2 от Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд”.

Номер и наименование на проекта: Договор № 33 от 23.07.2014 г., „Подобряване на работната среда и условията на труд в предприятие Алкомет АД“.

Обща стойност на проекта: 306 548 лева, получена безвъзмедна финансова помощ: 45 982,20 лева.

Начало: 23.07.2014 г.; продължителност 5 месеца.

Home