Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) (втори програмен период) е стратегически документ – рамка за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз за подкрепа на политиките в сферата на човешките ресурси.

ОПРЧР 2014-2020 г. е насочена към изпълнението на две от целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

България, като членка на ЕС, е формулирала свои национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, а именно: (1) не по-малко от 76% от населението между 20 и 64-годишна възраст да е в заетост към 2020 г. и (2) намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г. Постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР.

Анализът към 2012 г. от Споразумението за партньорство показа нуждата през следващия програмен период България да положи значителни усилия, за да постигне заложените цели. Равнището на заетост за населението между 20 и 64-годишна възраст е 63% при цел от 76%, а в сравнение с базовата 2008 г., през 2010 г. броят на хората в бедност е нараснал с над 41 хиляди души.

Отчитайки тези предизвикателства, стратегията на ОПРЧР за периода 2014-2020 г. се основава на три основни стълба:

 • Постигане на по-висока и по-качествена заетост
 • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
 • Модернизирането на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОП РЧР 2014-2020 Г. (ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ)

Общ бюджет: 2 136 млн. лв., от който близо 60 % са разпределени за заетост, и 31 % за социално включване.

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ на ОПРЧР за периода 2014-2020 г.:

 • ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”
 • ПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
 • ПО 3 “Модернизация на институциите  в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд”
 • ПО 4 “Транснационално сътрудничество”
 • ПО 5 “Техническа помощ”

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ОПРЧР 2014 – 2020 ПОДКРЕПЯ:

 • Посреднически услуги за намиране на работа;
 • Професионално информиране и консултиране;
 • Стажуване и чиракуване;
 • Обучения;
 • Осигуряване на географска мобилност;
 • Разкриване на нови работни места;
 • Стимули за работодателите – субсидия.

ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПОДКРЕПА ЗА БИЗНЕСА:

 • Предоставяне на средства за обучения на персонала, в т.ч.:
  • Обучения на работното място
  • Обучения по време на работа (чиракуване)
  • Обучения за подобряване на управленски и предприемачески умения за мениджъри
 • Покриване на разходите за труд при наемане на безработни лица, в т.ч. от уязвимите групи
 • Предоставяне на средства за:
  • въвеждане на стратегии за развитие на човешките ресурси;
  • подобряване микроклимата в предприятията;
  • подобряване безопасността и здравето при работа (условията на труд);
  • подобряване организацията на труда:
   • гъвкави форми на заетост;
   • съвместяване на личния с професионалния живот;
   • „зелени” модели на организация на труда.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Управляващ орган на ОПРЧР е Главна дирекция „Европейски фондове международни програми и проекти” (ГД „ЕФМПП”), МТСП.

На база на идентифицираните и анализирани трудности през първия програмен период, срещани от бенефициентите в процеса на изпълнение на различните административни процедури по подготовката на проектни предложения, изпълнението и отчитането на проекти, за втория програмен период е предвидена обща рамка за намаляване на административната тежест.

С оглед намаляване на времето за оценка и договаряне на проектите и верификация на разходите ОПРЧР 2014-2020 г. се изпълнява директно от Управляващия орган, без междинни звена.

Въведени конкретни мерки за оптимизиция на цялостния процес по реализиране на процедурите по програмата:

 • Наличие на едно, общо за всички бенефициенти, ръководство за изпълнение на проекти с цел да не се поставят различни изисквания към един и същ бенефициент, изпълняващ няколко проекти по различни приоритетни оси на ОП РЧР;
 • Въведена процедура за електронно кандидатстване с проектопредложения, както и процедура за електронна комуникация между бенефициент и управляващ орган, включително предварителен контрол на процедури за избор на изпълнител, искания за изменения на договора, както и изцяло електронно отчитане на изпълнение на дейностите по проекта;
 • В рамките на процедурите по предоставяне и отчитане на финансовата помощ не се изискват документи, които вече са предоставени и са валидни.

Вижте по-горе актуалните процедури по ОПРЧР или се свържете с нас, за да Ви информираме за предстоящите възможности за финансиране на Вашите проектни намерения.