Програма за развитие на селските райони

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони, Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

 • 1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработващата промишленост;
 • 2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.
 • 3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

За планираните интервенции по първата цел са отделени 22% от публичните разходи на Програмата, по втората – 48%, а по третата – 28%.

Програмата е структурирана около пет тематични приоритета и шестнадесет приоритетни области на политиката за развитие на селските райони. За постигане на специфичните цели на тематичните приоритети са програмирани интервенции, включващи стимулиране на иновациите и трансфер на знания и информация, като по този начин тя адресира всичките приоритети на политиката за развитие на селските райони на Общността.

Средствата по Програмата са разпределени в следните мерки за подпомагане:

 • М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване
 • М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство
 • M04 — Инвестиции в материални активи
 • M06 — Развитие на стопанства и предприятия
 • М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
 • М08 — Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите
 • M09 — Създаване на групи и организации на производителите
 • M10 — Агроекология и климат
 • М11 — Биологично земеделие
 • M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите
 • М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения
 • M14 — Хуманно отношение към животните
 • М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
 • M16 — Сътрудничество
 • М17 — Управление на риска
 • M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)
 • М20 — Техническа помощ държави членки

При определянето на бюджета е отчетена приоритетността на потребностите, потенциалната ефективност и взаимната допълняемост на мерките, поуките от предишния програмен период, а също и целите на Стратегията Европа 2020 и Общата селскостопанска политика /ОСП/, и националните приоритети за тяхното изпълнение, определени в Споразумението за партньорство и други стратегически документи. При разпределянето на бюджета са оценени кръстосаните ефекти и е отчетено, че планираните интервенции по цел 2 имат силен и пряк принос за цел 1, тъй като допринасят за опазване и подобряване на ресурсите в земеделието, повишават ресурсната и енергийна ефективност, насърчават развитието на биологичното производство.