Enegry

Увеличен е бюджетът по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

В рамките на писмена процедура Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. със средства в размер на 154 115 400,60 лева.

С увеличението и неусвоените средства в процеса на извършените оценка и договаряне по процедурата, които възлизат на 7 665 424,40 лева, ще се финансират:

  • всички проектни предложения, подадени от кандидати категория „микропредприятие“, получили 77 и повече точки;
  • всички проектни предложения, подадени от кандидати категория „малко предприятие“, получили 77 и повече точки;
  • всички проектни предложения, подадени от кандидати „средни“ предприятия, получили 76 и повече точки.

Предложените за финансиране кандидати ще получат покани за сключване на административни договори и следва в срок до 10 календарни дни от поканата да представят документи за преддоговорна проверка.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

още Новини