енергийна ефективност, проекти по ОПИК

Резултати по процедура “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

УО на ОПИК публикува списъци по процедура BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”.

Работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ е приключила, и Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списък на одобрените за финансиране проектни предложения, както и списък на резервните проектни предложения, за които не е достигнало финансиране.

Одобрени за финансиране са 52 проектни предложения със стойност на безвъзмедното финансиране 96 478 182,44 лева.

В списъка с резервни проекти предложения, за които не достига финансиране, са 86 проекта.

Отхвърлени на административно съответствие, допустимост и техническа и финансова оценка са проектите на 23 големи предприятия.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на общия бюджет по процедурата.

Списъците може да разгледате тук.

още Новини