внедряване на иновации

Процедура BG16RFOP002-1.002 “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия” – обявена за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 обяви за обществено обсъждане документацията по процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване най-късно пред декемеври 2019 г. в рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Целта на процедурата ще бъде предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 60 000 000 евро/ 117 349 800 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер е 500 000 лева за микро и малки предприятия, 750 000 лева за средни предприятия и 1 000 000 лева за големи предприятия.

Документацията се публикува от Управляващия орган на сайта opic.bg на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, с което се дава възможност на заинтересованите страни  да изпращат предложения и коментари по документите от процедурата в срок до 17:30 ч. на 27.10.2019 г. (включително) на електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

За допълнителна информация относно допустимите кандидати, дейности и разходи по процедурата, моля разгледайте секция ПРОГРАМИ на сайта ни или последвайте линка: http://pconsulting.bg/vnedriavane-na-inovacii/.

още Новини