Предстояща процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок за кандидатстване: юли 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

156 000 000 лева/79 761 533,47 евро

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, регистрирани преди 01.01.2019 г.;

3) Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.

4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

5) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:

  • – Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
  • – Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • – Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
  • Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол.
  • Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

Размер на безвъзмездната помощ за един проект:

Минимален размер 30 000 лева – максимален размер 100 000 лева.

Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 1% от Нетните приходи за продажби за 2019 г.

Максимален % на съфинансиране: 100%